№ 304/21.08.2020 г.Върховен касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на четиринадесети юни две хиляди и двадесета година в състав:Председател: В. Р

Членове: Г. М

Д. Пзгледа докладваното от съдия Михайлова ч.гр.д. № 2082 по описа за 2020 г.

Производството е по чл. 274, ал. 3,т. 2 ГПК.

Обжалвано е определение № 698/ 21.02.2020 г. по ч.гр.д. № 438/ 2020 г., с което Варненски окръжен съд е потвърдил определение № 13537/ 16.10.2019 г. на Варненски районен съд за отказ да бъде отменена наложена глоба по чл. 92а ГПК.

Определението се обжалва от санкционирания ищец „Бит 2009“ със седалище [населено място] с искане да бъде допуснато до касационен контрол при предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК (обща и допълнителна), към които препраща чл. 274, ал. 3 ГПК препраща и с доводи за неговата неправилност.

Ответникът С.Г.Т., ответник и по частната жалба, възразява, че условията за допускане на касационното обжалване липсват, а определението е правилно. Претендира разноски.

Касационният състав намира частната касационна жалба недопустима. Обжалваното определение е в обхвата на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК, но е налице процесуалната пречка по чл. 274, ал. 4 ГПК. Въззивното определение е по трудово дело с цена на иска 356. 10 лв. (левовата равностойност на 182.07 евро) – надплатено обезщетение при командировка в чужбина в периода 02.09.2016 г. – 17.11.2016 г. Съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК, не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване. Чл. 280, ал. 3, т. 3 ГПК не допуска да се обжалва пред Върховния касационен съд решението по трудовото дело.

При този изход на делото и на основание чл. 78, ал. 4 ГПК в тежест на касатора следва да се поставят разноските, направени от ответника пред Върховния касационен съд. Изразяват се в заплатеното адвокатско възнаграждение.

При тези мотиви, съдътО П Р Е Д Е Л И :ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „Бит 2009“ ООД със седалище [населено място] срещу определение № 698/ 21.02.2020 г. по ч.гр.д. № 438/ 2020 г. на Варненски окръжен съд.

ОСЪЖДА „Бит 2009“ ООД със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], ЕИК 200650391, да заплати на С.Г.Т. от [населено място],[жк], [жилищен адрес] ЕГН [ЕГН], на основание чл. 78, ал. 4 ГПК сумата 250.00 лв. – разноски пред Върховния касационен съд.

Определението може да се обжалва от „Бит 2009“ ООД с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в 1-седмичен срок от връчването на преписа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.