2№ 307/21.08.2020 г.Върховен касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на деветнадесети август две хиляди и двадесета година в състав:Председател: Б. Б

Членове: В. Р

Г. Мзгледа докладваното от съдия Михайлова ч.гр.д. № 1746 по описа за 2020 г.

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Обжалвано е определение № 354/ 30.04.2020 г. по гр.д. № 4111/ 2019 г., с което Върховен касационен съд, Гражданска колегия, Трето отделение е оставил без разглеждане касационната жалба от „ЕВН Б. Едяване“ ЕАД срещу въззивно решение № 573/ 07.05.2019 г. по гр.д. 2667/ 2018 г. на Окръжен съд – Пловдив.

Определението се обжалва от „ЕВН Б. Едяване“ ЕАД с доводи за съществено нарушение на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Ответникът по частната жалба А.И.А. възразява, че е неоснователна.

Настоящият състав на Върховния касационен съд я намира с допустим предмет. Определението прегражда по-нататъшното развитие на делото по касационната жалба, а е в обхвата на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК. Компетентен да я разгледа е настоящият, „друг“ по смисъла на чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК, състав на Върховния касационен съд. Процесуалната легитимация на жалбоподателя е надлежна. Определението отрича неговото право на касационна жалба. Спазен е срокът по чл. 275, ал. 1 ГПК. Налице са и останалите предпоставки за редовност и допустимост на частната жалба. Тя е основателна по следните съображения:

За да остави без разглеждане касационната жалба срещу въззивно решение, предходният състав на Върховния касационен съд е приел, че: 1) е търговско делото за сумата 5 803.54 лв. – допълнително начислена цена на електрическа енергия за обект ИТН ... в [населено място] за период 08.12.2017 г. – 08.03.2018 г. (фактура № [ЕГН]/ 30.032018 г.), недължима от А.И.А. на „ЕВН Б. Едяване“ ЕАД; 2) чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК не допуска да се обжалва пред Върховния касационен съд въззивно решение по търговско дело с цена на иска до 20 000 лв. и 3) макар уваженият отрицателен установителен иск да е на потребител, чл. 113, изр. 2 ГПК не се прилага, доколкото въззивното решение е от 07.05.2020 г., а предхожда датата на влизане в сила на ЗИДГПК (обн. ДВ бр. 100/ 20.12.2019 г.), който предвижда, че образуваните (висящи) дела на и срещу потребители се разглеждат като граждански.

Настоящият състав на Върховния касационен съд намира, че прагът за достъп до касационно обжалване по чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК се обяснява с ниска (незначителна) парична оценка на предмета на делото. Според законодателя, в отношенията между търговци всяка сума до 20 000 лв. е незначителна. За физическите лица обаче тя е значителна. За тях незначителна е всяка сума до 5 000 лв. Следователно не са търговски, а граждански по смисъла на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК делата за правоотношения, произтичащи от търговски сделки, по които една от страните не е търговец. Касационната жалба на „ЕВН Б. Едяване“ срещу въззивно решение е по гражданско дело по смисъла на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК и е допустима. Спорът произтича от търговска сделка – покупко-продажба на електрическа енергия на битови крайни клиенти, по която една от страните (ищецът А.И.А.) не е търговец, а паричната оценка на предмета на делото е над 5 000 лв.

Действително, уваженият с въззивното решение отрицателен установителен иск, е „иск на потребител“ по смисъла на чл. 113 ГПК - арг. от § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП (ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ). Чл. 113, изр. 2 ГПК предвиди, че делата по искове на и срещу потребители се разглеждат като граждански по реда на общия исков процес, а чл. 113, изр. 2 ГПК се прилага за заварените (висящите) дела към датата на влизане в сила на ЗИДГПК (обн. ДВ бр. 100/ 20.12.2019 г.). Въззивното решение е от 07.05.2019 г., т.е. предхожда ЗИДГПК (обн. ДВ бр. 100/ 20.12.2019 г.), а за него чл. 113, изр. 2 ГПК не се прилага. Съображенията за допустимия предмет на касационната жалба обаче не произтичат от тази разпоредба. Те са в основанието (обяснението) на критерия по чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК – (не)значителната парична оценка на предмета на делото. В случая, допустимата касационна жалба по гражданското по смисъла на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК дело с цена на иска над 5 000 лв. е попречило въззивното решение да влезе в сила (арг. от обратното на чл. 296, т. 2 ГПК).

Настоящият състав на Върховния касационен съд е длъжен да отмени обжалваното определение. То е постановено в нарушение на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК.

При тези мотиви, съдътО П Р Е Д Е Л И :ОТМЕНЯ определение № 354/ 30.04.2020 г. по гр.д. № 4111/ 2019 г. на Върховен касационен съд, Гражданска колегия, Трито отделение.

ВРЪЩА делото на предходния състав на Върховния касационен съд за постановяване на определение по чл. 288 ГПК.

Определението е окончателно.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.