№ 306/21.08.2020 г.Върховен касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на четиринадесети август две хиляди и двадесета година в състав:Председател: В. Р

Членове: Г. М

Д. Пзгледа докладваното от съдия Михайлова ч.гр.д. № 2219 по описа за 2020 г.

Производство по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Обжалвано е разпореждане № 256/10.03.2020 г. по гр. д. № 223/ 2019 г., с което Апелативен съд – Варна:

· е оставил без уважение молба по чл. 63 ГПК от „Камея – 7“ ООД със седалище в [населено място] и

· е върнал на основание чл. 275, ал. 2, вр. чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК частна жалба срещу разпореждане № 32/ 14.01.2020 г. по същото дело за връщане на касационната жалба на „Камея – 7“ ООД.

Разпореждането се обжалва бланкетно от „Камея – 7“ ООД.

Ответникът С.Р.С. възразява, че частната жалба е неоснователна.

Настоящият състав на Върховния касационен съд я намира частично недопустима. Разпореждането по чл. 63 ГПК не подлежи на инстанционен контрол. То не е преграждащо (чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК), а законът не предвижда да се обжалва (чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК). В недопустимата част частната жалба не подлежи на разглеждане по същество.

В останалата част тя е допустима. Разпореждането за връщане на касационната жалба прегражда по-нататъшното развитие на производството (чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК). Подадена е от процесуално легитимирана страна (жалбоподател е „Камея – 7“ ООД), в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и в компетентност на Върховния касационен съд (чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 1 ГПК). В допустимата част частната жалба е основателна.

В правилното приложение на чл. 275, ал. 2, вр. чл. 262, ал. 1, вр. чл. 261, т. 2 и т. 4 ГПК са указанията, дадени с разпореждане № 87/ 30.01.2020 г. по гр.д. № 223/ 2019 г. на Апелативен съд – Варна. Частната жалба срещу разпореждане № 32/ 14.01.2020 г. по същото дело, с която е върната касационната жалба от „Камея – 7“ ООД, е била подписана от адв. М.К.Д.. Към частната жалба липсват документ за внесена държавна такса от 15.00 лв. по сметка на ВКС и адвокатско пълномощно. Срокът за изпълнение на законосъобразните указания обаче не е започвал да тече. Преписът от разпореждане № 87/ 30.01.2020 г. е връчен не на „Камея – 7“ ООД, а на адвоката без представителна власт. Следователно въззивният съд е нарушил чл. 275, ал. 2, вр. чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК, санкционирайки жалбоподателя за неизпълнение на законосъобразните указания, които обаче не са му били съобщени. Касационният състав е длъжен да отмени разпореждането за връщане на частната жалба срещу разпореждането за връщане на касационната жалба на „Камея – 7“ ООД.

Към частната жалба, по която е образувано настоящото дело, е представено пълномощно и изявление от управителя на дружеството за потвърждаване на всички действия на адвокат Д.. Следователно при връщането на делото въззивният съд е длъжен да даде указания и срок за представяне единствено на документа за внесената по сметка на Върховен касационен съд държавна такса от 15.00 лв.

При тези мотиви, съдътО П Р Е Д Е Л И :ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „Камея – 7“ ООД срещу разпореждане № 256/ 10.03.2020 г. по гр.д. № 223/ 2019 г. на Апелативен съд – Варна в частта, с която е оставена без уважение молба по чл. 63 ГПК на „Камея – 7“ ООД.

ОТМЕНЯ разпореждане № 256/ 10.03.2020 г. по гр.д. № 223/ 2019 г. на Апелативен съд – Варна в частта, с която е върната частната жалба на „Камея – 7“ ООД срещу разпореждане № 32/ 14.01.2020 г. по същото дело.

Определението може да се обжалва в първата част от „Камея – 07“ ООД с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в 1-седмичен срок от връчването на преписа.

След влизането му в сила делото да се върне на Апелативен съд – Варна за указанията по чл. 275, ал. 2, вр. чл. 262, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.