№ 334

София, 21.08.2020г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети август през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Б.Ч: И.П.Г МИХАЙЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 2432 по описа за 2020 г. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.282 ал.2 от ГПК.

Образувано е въз основа на подадена молба от Общинско предприятие „Комунална дейност и поддържане на инфраструктурата“ гр. Казанлък, представлявано от директора Л., чрез процесуалния представител адвокат С., с искане за спиране на изпълнението на въззивно решение № 260009 от 13.08.2020г. по в.гр.д. № 1316 по описа за 2020г. на Окръжен съд С.З.С посоченото въззивно решение молителят е подал касационна жалба, входирана в ОС С. З под № 260287 на 18.08.2020г., която е в процес на администриране.

С посоченото решение е отменено решение № 82 от 17.02.2020г. по гр.д.№ 2222/2018г. на РС Казанлък, в частта с която е отхвърлен предявения иск с правно основание чл.200 КТ за разликата в сумата от 35 000лв.до 63 000лв., обезщетение за неимуществени вреди и в частта, с която е уважен иска за сумата над 2 240лв.до 3 199.82лв., обезщетение за имуществени вреди, както и в частта за разноските и вместо това е постановено друго, с което на посоченото основание е осъден настоящият молител да заплати допълнително и сумата от 28 000лв., обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в болки, страдания и неудобства, вследствие на трудова злополука,настъпила на 21.11.2017г. ведно със законната лихва, отхвърлен е иска за присъждане на обезщетение за имуществени вреди за разликата над 2 240лв.до 3 199.82лв.потвръдено е решението в останалата част и са присъдени разноски.

Върховният касационен съд, в настоящия състав, след като съобрази направеното искане и материалите по делото, намира следното :

Съгласно чл.282 ал.2 т.1 от ГПК - касационният съд, по искане на страната може да спре изпълнението на осъдително въззивно решение за парично вземане /каквото е настоящето/, при наличие на подадена в срок касационна жалба и надлежно представено обезпечение в размер на присъдената сума.

В случая по делото е приложена справка от счетоводството на съда от 20.08.2010г., от която се установява, че по специалната сметка за обезпечения на ВКС, е постъпила сумата от 65 240лв. Същата съвпада по размер със сумата, предмет на подадената от молителя касационна жалба, т.е. внесеният размер на обезпечението отговаря на изискванията на чл.282 ал.1 т.1 от ГПК.

С оглед на изложеното, като взе пред вид, че са налице законовите предпоставки - подадена в срок касационна жалба срещу въззивно осъдително решение и надлежно представено обезпечение в определен от закона размер, настоящият съдебен състав намира молбата за спиране на изпълнението за основателна, поради което Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на обжалваното въззивно решение №№ 260009 от 13.08.2020г. по в.гр.д. № 1316 по описа за 2020г. на Окръжен съд С. З по подадената касационна жалба от Общинско предприятие „Комунална дейност и поддържане на инфраструктурата“ гр. Казанлък, представлявано от директора Л.,

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.