1№ 241/17.09.2020 г.Върховен касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на първи септември две хиляди и двадесета година в състав:Председател: В. Р

Членове: З. А

Г. Мзгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 2210 по описа за 2020 г.

Производството е по чл. 307 ГПК.

Образувано е по молба от Х.К.Х. с искане за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК на влязло в сила решение № 4328/ 14.06.2019 г. по гр.д. № 13254/ 2018 г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решението по гр.д. № 40 172/ 2017 г. на Софийски районен съд. Молителят твърди, че това решение е неправилно, а противоречи на три други, също влезли в сила решения между същите главни страни, а именно:

· по гр.д. № 49 031/ 2012 г. на Софийски районен съд;

· по гр.д. № 31 523/ 2016 г. на Софийски районен съд и

· по гр. д. № 37568/ 2016 г. на Софийски районен съд.

Ответникът по молбата „Топлофикация София“ ЕАД възразява, че е неоснователна.

От другия ответник по молбата „Т. С“ ЕООД, помагач на „Топлофикация София“ ЕАД, не е постъпил писмен отговор.

Настоящият състав на Върховния касационен съд я намира с допустим предмет. Решението по гражданското дело, което молителят счита за неправилното, е влязло в сила на 03.02.2020 г. Към молбата е приложен заверен препис от решението по гр.д. № 49031/ 2012 г. на СРС, с отбелязване, че е влязло в сила на 25.07.2016 г. Следователно поне две от решенията, които според молителя осъществяват основанието по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК, са влезли в сила.

Спазен е 3-месечният срок по чл. 305, т. 4 ГПК. Той е с начало 03.02.2020 г. и не е изтекъл към 19.05.2020 г., когато молбата е подадена.

Тя е от процесуално легитимирана страна. Молител е ответникът по решението, с което искът на „Топлофикация София“ ЕАД, предявен по реда на чл. 422 ГПК, е уважен и което молителят счита за неправилното.

Налице са и останалите предпоставки за нейната редовност и допустимост, а това дали твърденията в нея действително покриват основанието по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК, е въпрос по основателност.

При тези мотиви, съдът

О П Р Е Д Е Л И :ДОПУСКА до разглеждане молбата на Х.К.Х. за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК на влязлото в сила решение № 4328/ 14.06.2019 г. по гр.д. № 13254/ 2018 г. на Софийски градски съд.

Делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание.

Да се изискат и приложат гр.д. № 31 523/ 2016 г. СРС, 62-ри състав и гр.д. № 37568/ 2016 г., като в съпроводителните писма се впише, че делата следва да постъпят по настоящото не по-късно от датата на насроченото открито съдебно заседание.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи