№ 343

гр.София, 17.09.2020 г.

Върховен касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, Трето отделение в закритото заседание на четиринадесети септември две хиляди и двадесета година в състав:

Председател: С. Д

Членове: Г. М

Д. С

разгледа докладваното от съдия Михайлова ч.гр.д. № 3553 по описа за 2018 г.

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба от Е.Н.К., Я.К.К. и С.К.К. срещу определение № 827/ 09.03.2018 г. по гр.д. № 3039/ 2016 г. на Апелативен съд – София с оплаквания за незаконосъобразност.

От ответниците З.М.М., М.Т.М., В.М.М. и Ж.А.М., ответници и по частната жалба, не е постъпил писмен отговор.

С обжалваното определение по реда на чл. 248 ГПК е допълнено въззивното решение в частта по разноските, като на основание чл. 78, ал. 3 ГПК Е.Н.К., Я.К.К. и С.К.К. (ищците) са осъдени да заплатят на З.М.М., М.Т.М., В.М.М. и Ж.А.М. (на ответниците) сумата 5 000 лв. – всички сторени разноски пред въззивния съд.

С определение № 895/ 18.12.2018 г. по гр.д. № 3554/ 2018 г. на Върховен касационен съд, Гражданска колегия, Трето отделение, въззивното решение е допуснато до касационно обжалване в частта, с която част от исковете са отхвърлени (с правна квалификация чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД).

С решение № 121/ 18.09.2019 г., поправено с решение № 5/ 07.01.2020 г. по гр.д. № 3554/ 2018 г. Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Трето отделение отменя въззивното решение в допуснатата до касационно обжалване част, исковете по чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД са изцяло уважени, а на основание чл. 78, ал. 1 ГПК е определена отговорността на ответниците за сторените по делото разноски от ищците.

След приключилото касационно производство крайният изход на правния спор е различен. Следователно настоящият състав е длъжен съответно да отмени (да измени) обжалваното определение, с което въззивното решение е било допълнено по реда на чл. 248 ГПК.

Разноските, сторените от ответниците пред въззивния съд, се изразяват в заплатеното адвокатско възнаграждение. То е за сумата 5 000 лв. Неоснователно е възражението на жалбоподателите, че е прекомерно. В същия размер е адвокатското възнаграждение, което самите те са уговорили и заплатили за представителството пред въззивния съд. Налице е извънсъдебно признание, че и според ищците такъв е паричният еквивалент на труда за адвокатска защита пред втората инстанция Сумата 164 098.52 лв. е цената на всички искове, които са разгледани с въззивното решение. Сумата 100 098.52 лв. е цената на исковете, отхвърлени с онази част от въззивното решение, която не е допусната до касационно обжалване и е влязла в сила. На основание чл. 78, ал. 3 ГПК ищците дължат да репарират на ответниците сумата 3 049.95 лв. - част от сторените разноски пред въззивния съд, съразмерна с отхвърлените искове.

При тези мотиви, съдътО П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 827/ 09.03.2018 г. по гр.д. № 3039/ 2016 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която на основание чл. 78, ал. 3 ГПК Е.Н.К., Я.К.К. и С.К.К. са осъдени да заплатят на З.М.М., М.Т.М., В.М.М. и Ж.А.М. сума над 3 049.95 лв. – разноски пред въззивната инстанция.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.