О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 99

гр. София, 17.09.2020 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Р. Б, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети септември през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. М

ЧЛЕНОВЕ: В. М

Е. Д

като изслуша докладваното от съдия В. М гр.д. № 2872 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.

Подадена е на 25.06.2020г. молба от В.Г.С. чрез пълномощника му адв. Н. за допълване на постановеното по делото решение № 52 от 24.06.2020г. в частта му за разноските. Иска се присъждане на направените от молителя - касатор в производството разноски в размер на 2055 лв. съгласно приложен списък.

Ответниците по молбата М.А.В. и С.П.Б. не вземат становище.

Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, намира следното:

Молбата за изменение на решението в частта за разноските е допустима, като подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК.

С постановеното решение №52 от 24.06.20208г. по настоящето дело е уважена касационната жалба на В.Г.С. като е отменено обжалваното въззивно решение и е постановено ново, с което са отстранени допуснати очевидни фактически грешки в решение № 297 от 28.06.2018г. по гр.д. № 246/2018г. на Горнооряховски районен съд в частта, с която са определени квотите на съделителите в допуснатите до делба съсобствени вещи.

С касационното решение не са присъдени разноски. Видно, че в касационната жалба на В. С. се съдържа искане за присъждане на разноски, а направените такива в касационното производство възлизат на 2055лв. съгласно представения в съдебно заседание списък на разноските.

Предвид изложеното молбата по чл. 248 ГПК се явява основателна. Налице е хипотеза на допълване на съдебният акт, тъй като той не съдържа произнасяне по искането на страната за разноски. Направените разноски за държавни такси и за адвокатско възнаграждение в размер на 2055 лв. са удостоверени в списъка по чл.80 ГПК и за плащането им са налице съответните доказателства по делото. Поради това молбата следва да се уважи като в полза на касатора В. С. се присъди горепосочената сума, дължима от ответниците по жалбата М.А.В. и С.П.Б..

Поради изложеното Върховния касационен съд, състав на Второ гражданско отделениеО П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА решение № 52 от 24.06.2020г. на Върховния касационен съд, Второ гражданско отделение, в частта за разноските като:

ОСЪЖДА М.А.В. и С.П.Б. да заплатят на В.Г.С. сумата 2055/две хиляди петдесет и пет/ лева разноски за касационното производство.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: