О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 100

гр. София, 17.09.2020 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Р. Б, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети септември през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. М

ЧЛЕНОВЕ: В. М

Е. Д

като изслуша докладваното от съдия В. М гр.д. № 2654 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 307, ал.1 ГПК.

Делото е образувано по молба на Й.И.М.-Д. и Ц.Т.М., двете представлявани от адв. Д., за отмяна на влязло в сила решение №3317 от 15.05.2017г. на Софийски градски съд по гр.д. № 11227/2013г., потвърдено с решение № 2634 от 12.11.2018г. на Софийски апелативен съд по гр.д. № 5408/2017г. С решението е уважен установителен иск за собственост на „Булавтотранс“ ЕООД срещу П.Т.М., И.С.Д. и Р.Д.А. по отношение на поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на [населено място], кв.Г., находящ се в [населено място], кв.Г., с площ от 1750 кв.м., съставляващ част от поземлен имот № * от кв.97 по кадастралния план на [населено място]-Г. към 1998 г., целият с площ от 17310 кв.м.

Поддържаното основание за отмяна е по чл.304 ГПК. Молителките твърдят, че първата от тях е съпруга на ответника по иска И.С.Д., а втората от тях е съпруга на ответника по иска П.Т.М., като браковете са сключени съответно през 1992г. и 1991г.; недвижимият имот е придобит чрез договор за покупко-продажба, сключен по време на браковете им, поради което има статут на съпружеска имуществена общност, но те не са били конституирани и не са участвали в производството.

При извършената проверка на допустимостта на молбата, Върховният касационен съд, състав на II г. о., намира следното:

Молителките удостоверяват качеството си на съпруги съответно на ответниците по иска П. М. и И. Д. чрез приложени удостоверения за граждански брак.

Ответникът по молбата „Булавтотранс“ ЕООД чрез пълномощника адв. А. намира молбата за неоснователна.

Ответницата по молбата Р.Д.А. не взема становище.

Молбата за отмяна е подадена на 05.03.2020г., а решението, чиято отмяна се иска е влязло в сила на 25.02.2020г. с постановяване на определение от Върховния касационен съд за недопускане на касационно обжалване. Следователно, спазен е спазен срока по чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК.

По молбата е внесена държавна такса и същата е вписана.

При горните констатации молбата се явява допустима и подлежи на разглеждане в открито съдебно заседание.

Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разглеждане молбата на Й.И.М.-Д. и Ц.Т.М. за отмяна на основание чл. 304 ГПК на влязло в сила решение № 3317 от 15.05.2017г. на Софийски градски съд по гр.д. № 11227/2013г., потвърдено с решение № 2634 от 12.11.2018г. на Софийски апелативен съд по гр.д. № 5408/2017г.

Делото да се докладва на Председателя на Второ гражданско отделение на ВКС за насрочване в открито заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: