О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 315

гр.София,

17.09.2020г.

Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи август, две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ЗОЯ АТАНАСОВА

ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от съдията Райчева ч.гр.д. № 2178 описа за 2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.3 ГПК.

Делото е образувано по повод подадената частна жалба от Л.М.Д. – О. срещу Решение № 16 от 23.01.2020 г. по гр. д. № 172/2019 г. на Окръжен съд – Кърджали в частта му имаща характер на определение, с което оставена без уважение частна жалба срещу Определение № 589 от 20.05.2019 г. по гр. д. № 1177/2018 г. на РС – Кърджали постановено в производство по чл. 248 ГПК.

Съдът констатира, че по касационна жалба на Ш.Р.О., действуващ чрез адв. И. Б., подадена срещу Решение № 16 от 23.01.2020 г. по гр. д. № 172/2019 г. на Окръжен съд - Кърджали, е образувано и гр. д. № 2179/2020 г. по описа на ВКС.

При така установените данни настоящият състав намира, че са налице предпоставките на чл. 213 ГПК - пред ВКС има висящи две дела между едни и същи страни, които имат връзка помежду си, поради което следва да се съединят в едно производство и да се издаде общо решение по тях. Производството по ч. гр. д. № 2178/2020 г. на ВКС следва да се прекрати и разглеждането на частната жалба да се присъедини за общо произнасяне към гр. д. № 2179/2020 г. по описа на ВКС.

Предвид изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСЪЕДИНЯВА производството по ч. гр. д. № 2178/2020. по описа на ВКС, образувано по частната жалба на Л.М.Д. – О. срещу Решение № 16 от 23.01.2020 г. по гр. д. № 172/2019 г. на Окръжен съд – Кърджали в частта му имаща характер на определение, за общо разглеждане в производството по гр. д. № 2179/2020 г. по описа на ВКС.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: