№ 101

София, 17.09.2020 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Върховният касационен съд на Р. Б, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети септември през две хиляди и двадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:К. М

ЧЛЕНОВЕ: В. М

Е. Д

като изслуша докладваната от съдия Маринова молба по ч.гр.д. № 1775 по описа за 2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по частното дело е образувано по искане на М.П.К. за спиране на основание чл.309, ал.1 вр. чл.282 ГПК на изпълнението на влязлото в сила решение № 409/27.12.2018 г. по гр.д. № 525/2018 г. на Софийски окръжен съд.

С определение № 126 от 15.07.2020 г. изпълнението на влязлото в сила решение е спряно, след като е констатирано, че на 17.06.2020 г. М.П.К. е подала молба за отмяна на влязлото в сила решение, която е в процес на администриране и е внесла дължимото обезпечение в размер общо на 5080.08 лв.

С молба вх.№ 6143 от 5.08.2020 г. Г.М.М. и Д.Г.З. са поискали да бъде отменено определение № 126 от 15.07.2020 г. като са изложили съображения, че не са налице предпоставките за спиране на изпълнението на влязлото в сила решение.

Искането е неоснователно. Правно необоснована е тезата, че спиране на изпълнението по чл.309, ал.1 ГПК е допустимо само след като молбата за отмяна е администрирана и ВКС е направил преценка за нейната допустимост и редовност. Извънинстанционното производство по отмяна на влязло в сила решение се инициира с подаване на молба по чл.306 ГПК пред първоинстанционния съд, който следва да прецени дали същата отговоря на формалните изисквания за редовност, евентуално да даде указания за отстраняване на нередовностите и да я администрира съгласно ал.3 на чл.306 ГПК, след което да я изпрати на ВКС. ВКС се произнася по допустимостта на молбата за отмяна в закрито заседание съгласно чл.307, ал.1 ГПК след образуване на съдебното дело. Нормата на чл.309, ал.1 ГПК не определя определението по чл.307, ал.1 ГПК като начален срок, от който може да се иска спиране на изпълнението на влязлото в сила решение, а посочва подаването на молбата за отмяна. Следователно това е момента, от който иницииралия производството по отмяна, може да поиска и спиране изпълнението на влязлото в сила решение.

С оглед изложените съображения Върховният касационен съд на Р. Б, Второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Г.М.М. и Д.Г.З. по молба вх.№ 6143 от 5.08.2020 г. за отмяна на постановеното по настоящото частно гражданско дело определение № 126 от 15.07.2020 г. за спиране изпълнението на влязлото в сила решение № 409/27.12.2018 г. по гр.д. № 525/2018 г. на Софийски окръжен съд в частта, с която М.П.К. е осъдена да предаде на Г.М.М., Д.Г.З. и Г.Г.З. владението върху 5/6 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор *** по КККР на [населено място] с площ от 1622 кв.м., м.“З.“, начин на трайно ползване:нива, съставляващ имот № * по картата на землището на [населено място].

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: