О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 654

гр. София, 17.09.2020 година

Върховният касационен съд на Р. Б, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИНА НАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ШИШКОВА

НАДЕЖДА ТРИФОНОВА

при становището на прокурора от ВКП Г. С, като разгледа докладваното от съдия Шишкова касационно частно дело № 654 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.43 т.3 от НПК.

Образувано е по повод на определение № 27 от 25.08.2020г. на председателя на Крумовградския районен съд, с което съдебното производство по НОХД № 85/2020г. по описа на същия съд е прекратено и делото е изпратено на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа. Причината е невъзможност за формиране на съдебен състав, който да го разгледа.

Становището на прокурора е, че са налице предпоставките за разглеждане на делото от друг, еднакъв по степен съд.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, намери искането за основателно, поради следното:

Производството по делото е образувано срещу Х.С.И. за престъпление по чл.196, ал.1 от НК, осъществено в гр. Крумовград. По внесения в районния съд в гр. Крумовград обвинителния акт първата инстанция в състав с-я И. Й. и съдебни заседатели Михрибан Х. и Ж. Т., е постановила присъда, която е отменена от окръжния съд в гр. Кърджали. Делото е върнато за ново разглеждане на Крумовградския районен съд и е разпределено на доклад на втория работещ там съдия – председателят М. Ч.. За участие в състава не е възможно да бъдат осигурени двама съдебни заседатели в съответствие с изискването на чл.28, ал.1, т.2 от НПК. В районния съд са избрани и са положили клетва за мандата 2020-2024г. само трима съдебни заседатели, а двама от тях вече са участвали в разглеждането на делото и за тях съществува пречката по чл.29, ал.1 т.1 от НПК.

С оглед изложеното, следва да се приеме, че са изчерпани възможностите за формиране на съдебен състав в местно компетентния орган и делото следва да бъде възложено на друг, еднакъв по степен съд.

При решаване на въпроса, на кой съд да възложи разглеждането на делото, ВКС съобрази, че е подходящо това да е съда, който е териториално най-близък до компетентния, при което прецени, че следва да се разгледа от Районния съд в гр. Момчелград.

Водим от горното и на основание чл.43, т.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА прекратеното НОХД № 85/2020г. по описа на Крумовградския районен съд за разглеждане от Районен съд – гр. Момчилград.

Препис от определението да се изпрати на Крумовградския районен съд за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1.

2.