2№ 244/18.09.2020 г.

Върховен касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на първи септември две хиляди и двадесета година в състав:Председател: В. Р

Членове: З. А

Г. Мзгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 2383 по описа за 2019 г.

Производство по чл. 248 ГПК.

Образувано е по молба от БГ „Конструкт“ ООД със седалище [населено място] и от Д.Д.Е. за изменение на касационното решение № 40/ 07.04.2020 г. по настоящото дело в частта за разноските. Молителите считат, че неправилно са осъдени да репарират всички направени от ищеца по делото разноски. Това е така, защото с касационното решение са отхвърлени част от предявените искове, а съгласно чл. 78, ал. 1 ГПК отговорността им е съразмерна.

Ответникът по молбите Е.Г.Е. възразява, че са неоснователни.

Настоящият състав намира, че молбите са подадени в законния срок. Аргументът е от чл. 248, ал. 1, пр. 1 ГПК и от чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Налице е надлежна процесуална легитимация. Молбите са от ответниците, а касационното решение определя тяхната отговорност за разноските по делото. Компетентен по искането е съдът, който е постановил решението (настоящият). Молбите са неоснователни по следните съображения:

С касационното решение са отхвърлени главни искове, а е уважен евентуалният. По тях ответниците са необходими другари. Предявени са с обща искова молба. Следователно защитеният правен интерес на ищеца от разгледаните искове е един (арг. от чл. 72 ГПК), а касационното решение го удовлетворява изцяло.

Направените от ищеца по делото разноски се изразяват във внесените държавни такси, платените адвокатски възнаграждения за представителството пред трите инстанции и депозити за призоваването на свидетели за обстоятелства в основанието на уважения иск. Възлизат на общата сума 4 932.65 лв. В правилното приложение на чл. 78, ал. 1 ГПК с касационното решение сумата е възложена изцяло в тежест на ответниците, като отговорността им е ангажирана солидарно (чл. 53 ЗЗД). Няма основание за изменение на касационното решение в частта за разноските.

При тези мотиви, съдътО П Р Е Д Е Л И :ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбите от „БГ Конструкт“ ООД със седалище в [населено място] ЕИК[ЕИК] и от Д.Д.Е. ЕГН [ЕГН] за изменение на решение № 40/ 07.04.2020 г. по гр.д. № 2383/ 2019 г. на Върховен касационен съд, Гражданска колегия, Четвърто отделение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.