№ 344

гр. София, 18.09.2020 година

В.К.С на Р. Б, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на осемнадесети септември през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

АННА БАЕВА

изслуша докладваното от съдия Е. В ч. т. д. № 1650 по описа за 2020г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК.

Образувано е по молба на ответника О. К чрез процесуален представител адв. Д. Д. за спиране на изпълнението на решение № 11749 от 03.08.2020г. по в. т. дело № 5923/2019г. на Апелативен съд София, Търговско отделение, 13 състав в осъдителната му част.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:

О.О.К е подал касационна жалба срещу въззивното решение в частта, с която e потвърдено решение № 4212 от 01.10.2019г. по т. дело № 10/2019г. на Окръжен съд Благоевград в частта, с която ответникът О. К е осъден да заплати на И.П.К. като ЕТ „М. – П – И. К.“ сумата 21 744,06 лв., представляваща дължим и неплатен остатък за извършени СМР по договор за възлагане на обществена поръчка № 2182/01.02.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 29.01.2019г. до окончателното изплащане на задължението и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК съдебни разноски общо в размер 3 666,74 лв.

Касационната жалба е подадена пред Софийски апелативен съд в преклузивния едномесечен срок по чл. 283 ГПК – на 04.09.2020г., при връчен препис от решението на ответника на 05.08.2020г. Касаторът е внесъл по сметка на ВКС държавна такса за преценка на допускането на касационно обжалване на въззивния съдебен акт в размер 30 лв. и надлежно обезпечение по смисъла на чл. 282, ал. 3 ГПК в размер 21 744,06 лв., която сума е постъпила по сметката за обезпечения на ВКС на 17.09.2020г. Въз основа на изложените фактически констатации се налага изводът, че са налице условията за спиране изпълнението на решение № 11749 от 03.08.2020г. по в. т. дело № 5923/2019г. на Апелативен съд София, Търговско отделение, 13 състав в частта, с която О. К е осъдена да заплати на И.П.К. като ЕТ „М. – П – И. К.“ сумата 21 744,06 лв., представляваща дължим и неплатен остатък за извършени СМР по договор за възлагане на обществена поръчка № 2182/01.02.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 29.01.2019г. до окончателното изплащане на задължението. В частта, с която са присъдени разноски в размер 3 666,74 лв., въззивното решение не подлежи на принудително изпълнение съгласно чл. 404, т. 1 ГПК, поради което молбата в посочената част следва да се остави без уважение.

Мотивиран от горното, ВКС, Търговска колегия, Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА изпълнението на решение № 11749 от 03.08.2020г. по в. т. дело № 5923/2019г. на Апелативен съд София, Търговско отделение, 13 състав в частта, с която e потвърдено решение № 4212 от 01.10.2019г. по т. дело № 10/2019г. на Окръжен съд Благоевград в частта, с която О. К е осъдена да заплати на ЕТ „М. – П – И. К.“ сумата 21 744,06 лв., представляваща дължим и неплатен остатък за извършени СМР по договор за възлагане на обществена поръчка № 2182/01.02.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 29.01.2019г. до окончателното изплащане на задължението.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за спиране изпълнение на въззивното решение в частта, с която са присъдени разноски в размер 3 666,74 лв.

Да се издаде препис от определението на молителя.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.