1О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 348

София, 18.09.2020 година

Върховният касационен съд на Р. Б, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на 17.09.2020 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ : СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

като изслуша докладваното от съдията С. Б гр.д. № 2688 по описа за 2020 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба с вх. № 104046 / 27.07.2020 г. на В.Н.Н. против разпореждане от 20.07.2020 г. по в. ч. гр. д. № 103/2020 г. на Великотърновския апелативен съд, с което е върната частната касационна жалба с вх. № 12704/30.06.2020 г. на жалбоподателя.

Изложени са доводи за незаконосъобразност на обжалваното определение, тъй като било постановено от съдия-докладчик, а актът следвало да се постанови от съдебния състав. В заключение се сочи, че не са анализирани правилно фактите по делото.

Частната жалба е допустима, тъй като е подадена в срок, срещу разпореждане, което подлежи на обжалване и от процесуално легитимирана страна.

С разпореждане от 02.07.2020 г. по в. ч. гр. д. № 103/2020 г. на Великотърновския апелативен съд са дадени указания за отстраняване на констатираните нередовности на подадената частна касационна жалба, а именно да бъде приподписана от адвокат, да се приложи пълномощно за приподписването и да се представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280 ГПК вр. с. чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

За да постанови обжалваното разпореждане, Великотърновският апелативен съд е констатирал, че съобщението е връчено на 08.07.2020 г., а на 10.07.2020 г. по електронната поща на съда е постъпила молба с вх. № 102864, чието съдържание било идентично с нередовната молба с вх. № 12704/30.06.2020 г., имаща характер на частна касационна жалба. Въз основа на тази констатация, съдът заключил, че дадените указания за отстраняване на констатираните нередовности не били изпълнени в законоустановения срок, поради което молбата с вх. № 12704/30.06.2020 г. следвало да бъде върната на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК.

Обжалваното разпореждане е правилно.

Дадените от администриращия съд указания са законосъобразни, тъй като са в съответствие с чл. 284, ал. 3 вр. с чл. 285 ГПК и чрез тях съдът е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите при наличието на които частната касационна жалба не би могла да сезира надлежно ВКС. Тези процесуални действия на съда обезпечават правото на жалба и подпомагат неговото упражняване. Постъпилата от жалбоподателя молба с вх. № 102864/10.07.2020 г. не съдържа изложение на основанията за допускане на касационно производство, към нея не е представено адвокатско пълномощно за приподписване на молба с вх. № 12704/30.06.2020 г. и последната въобще не е приподписана от адвокат. Тези изисквания предвидени от законодателя, обосновават редовност на подадената частна касационна жалба и са специфични за касационната инстанция. Разпореждането в което са обективирани указанията на съда е връчено на жалбоподателя лично на 08.07.2020 г., поради което едноседмичният срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 15.07.2020 г. Жалбоподателят не е отстранил своевременно нередовностите за които съдът е дал указания, следователно на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК частната касационна жалба подлежи на връщане.

Доводите за незаконосъобразност на еднолично постановеното обжалвано разпореждане са неоснователни. С т. 10 от ТР № 1/09.12.2013 г. по т.д. № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС е прието, че при връщането на касационна жалба на някое от основанията по чл. 286, ал. 1 ГПК или на частна касационна жалба на някое от основанията по чл. 262, ал. 2 във връзка с чл. 275, ал. 2 ГПК се извършва от въззивния съд с разпореждане. Това разпореждане се постановява еднолично, тъй като се отнася до действия по администриране на касационната жалба, респективно частната касационна жалба, които действия не се извършват в качеството на въззивна инстанция по спора, поради което разпоредбите на чл. 20 ГПК, чл. 83, ал. 1 и чл. 105 ЗСВ са неприложими.

Предвид изложеното, обжалваното разпореждане е законосъобразно и правилно, поради което следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран, В. К съд, в състав на III ГОО П Р Е Д Е Л И :ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 20.07.2020 г. по в. ч. гр. д. № 103/2020 г. на Великотърновския апелативен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи