3О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 346

София, 18.09.2020 година

Върховният касационен съд на Р. Б, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на 17.09.2020 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ : СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

като изслуша докладваното от съдията С. Б гр.д. № 425 по описа за 2020 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 248 ГПК.

Образувано е по молба с вх. № 3775/22.05.2020 г. на В. К., представляван от адв. Й. Щ., съдържаща искане за допълване, в частта за разноските, на определение № 91 / 20.02.2020 г., по ч. гр. д. 425 / 2020 г. на В. К съд, с което е оставена без разглеждане частна касационна жалба с вх. № 5323 / 18.12.2019 г. на М.. Страната твърди, че не е получила съобщение от постановеното определение и предвид извънредното положение счита, че молбата по чл. 248 ГПК е подадена в срок. Изложени са твърдения, че е заплатена сумата от 700 лева по договор за правна помощ за изготвянето на отговор на частната касационна жалба и след като производството е самостоятелно за него се дължат разноски на основание чл. 78 ГПК.

Ответната страна не е изразила становище в писмен отговор по чл. 248, ал. 2 ГПК.

С посоченото определение, постановено по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, е оставена без разглеждане частна касационна жалба с вх. № 5323/18.12.2019 г. на М., тъй като цената на предявения иск по делото е под размера, визиран в разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т. 3 ГПК, поради което на основание чл. 274 ГПК частната касационна жалба е намерена за недопустима.

Молбата е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК, видно от пощенското клеймо на плика, с който е изпратена, и е допустима.

Налице са и условията на чл. 248 ГПК за допълване на постановеното определение по чл. 274, ал. 3 ГПК в частта му за разноските. В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, молителят е депозирал писмен отговор с вх. № 309 / 23.01.2020 г., съдържащ становище по изложението на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК. Към него е представен договор за правна защита и съдействие № 29830 / 23.01.2020 г. г. за заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 700 лева на адвокат Й. Щ.. Отговорът съдържа и искане за присъждане на направените по делото разноски за касационното производство и доколкото не е налице направено възражение по чл. 78, ал. 5 ГПК от насрещната страна, то на ответника по касация следва да бъдат присъдени направените по делото разноски за касационната инстанция в размер на 700 лева адвокатско възнаграждение.

При тези данни настоящият състав на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение, счита, че молбата за допълване е основателна и определение № 91 / 20.02.2020 г. следва да бъде допълнено.

По изложените съображения и на основание чл. 248 ГПК, вр. с чл. 78, ал. 3 ГПК, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение:О П Р Е Д Е Л И: ДОПЪЛВА на основание чл. 248, ал. 1 ГПК определение № 91 / 20.02.2020 г. по гр. д. № 425/2020 г. на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение, в частта му за разноските, както следва:

ОСЪЖДА М. със седалище [населено място], [улица], да заплати на В.М.К., от [населено място], ЕГН [ЕГН], направените за производството по чл. 274, ал. 3 ГПК разноски в размер на 700 / седемстотин / лева.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.