О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 102

гр. София, 18 септември 2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, трето наказателно отделение, в закрито заседание на трети септември, две хиляди и двадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ : КЕТИ МАРКОВА

ЧЛЕНОВЕ : ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

АНТОАНЕТА ДАНОВА

при становището на прокурора ГАЛИНА СТОЯНОВА

изслуша докладваното от съдията КЕТИ МАРКОВА

ЧНД № 644/ 2020г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството пред ВКС е по чл. 43, т. 3 НПК.

С определение от 21.08.2020г., постановено по НОХД № 243/2020г., по описа на РС – гр. Разград, председателят на Районен съд- гр. Разград е прекратил съдебното производство по делото и е изпратил същото на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, който да го разгледа. Изложил е съображения, че компетентният първоинстанционен съд е в невъзможност да формира състав, поради отводите на всички действащи съдии.

Представителят на Върховна касационна прокуратура е депозирал писмено становище, че делото следва да бъде възложено за разглеждане на друг, еднакъв по степен съд, тъй като са налице условията на чл. 43, т. 3 НПК за промяна на местната подсъдност.

Върховният касационен съд, трето наказателно отделение, като обсъди данните по делото, взе предвид становището на прокурора, намира следното:

Производството по НОХД № 243/2020г., по описа на РС – гр. Разград, е образувано по обвинителен акт на Районна прокуратура- гр. Разград срещу Я.Т.Я., от [населено място], за извършено от същия престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 НК.

Всички действащи съдии при РС – гр. Разград са се отвели от разглеждане на делото, на основание чл. 29, ал. 2 НПК. В постановените разпореждания е мотивирано основанието за отвод на отделните съдии, което се свежда до обстоятелството, че пострадалото лице е съпруг на служител – съдебен администратор в същия съд.

При така установените данни е видно, че компетентният по правилата за определяне на местната подсъдност съд, не може да образува състав, поради което са налице условията на чл. 43, т. 3 НПК за разглеждането му от друг, еднакъв по степен съд.

Като съобрази конкретните обстоятелства, предпоставили направените отводи на съдиите, наред с безусловната необходимост от осигуряването на обективен и безпристрастен, чужд на правния спор и страните по него съд, настоящият състав на ВКС заключи, че делото следва да бъде възложено за разглеждане и решаване на друг районен съд в съдебния район на ОС-Разград, съобразявайки също разстоянията между населените места, наличната инфраструктура и транспортните връзки. При тези данни ВКС прие, че делото следва да бъде изпратено за разглеждане и решаване на РС – гр. Кубрат.

Воден от изложените съображения и на основание чл. 43, т. 3 НПК, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА НОХД № 243 / 2020г. по описа на Районен съд – гр. Разград, за разглеждане на Районен съд – гр. Кубрат.

Препис от определението да се изпрати на председателя на Районен съд- гр. Разград, за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: