О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 101

гр.София, 18 септември 2020 гВърховният касационен съд на Р. Б, ІII НО, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при секретар

при становището на прокурора К. С

изслуша докладваното от

съдия ИВАНОВА частно наказателно дело № 531 по описа за 2020 г

Производството е по чл. 43, т. 3 НПК.

С разпореждане № 566 от 14.07.2020 г по НОХД № 358/17 по описа на Районен съд, В. П, е прекратено съдебното производство и делото е изпратено на настоящата инстанция, с оглед упражняване на правомощията й по чл. 43, т. 3 НПК.

Прокурорът от ВКП е изразил становище, че делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд.

Върховният касационен съд, III НО, за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдебното производство по НОХД № 358/17 е образувано пред Районен съд, В. П, на 12.09.2017 г, по обвинителен акт на Районна прокуратура, В. П, срещу Т.Д.И., Е.Л.С., Й.Г.Й. и Г.Й.Г., за престъпление по чл. 290, ал. 1 НК. Делото е подсъдно на Районен съд, В. П, по правилата на местната подсъдност. С разпореждане № 921 от 12.09.2017 г съдията-докладчик Д. П. се е отвела от разглеждане на делото, на основание чл. 29, ал. 2 НПК, по съображения, че се познава с обвиняемия Т.Д.И.. Последвало е нееднократно преразпределение на делото на различни съдии, които вече не работят в същия съд, като ход на делото и на съдебното следствие не е бил даден. С разпореждане № 566 от 14.07.202 г, по НОХД № 358/17, съдебното производство е прекратено и делото е изпратено на ВКС, на основание чл. 43, т. 3 НПК, по съображения, че не може да бъде сформиран състав, който да го разгледа. В тази насока е отбелязано, че понастоящем в съда работят двама съдии: съдия Д. П., която е депозирала отвод, и съдия Т. Й., командирована от Районен съд, Шумен, за преимуществено разглеждане на граждански дела, която не е включена в разпределението на наказателни дела от общ характер.

ВКС намира следното:

Делото е подсъдно на Районен съд, В. П, по правилата на местната подсъдност и към настоящия момент липсва формална пречка то да бъде разгледано от същия съд, като бъде докладвано на съдия Т. Й., която не се е отвела от разглеждането му. Обстоятелството, че тя е командирована за преимуществено разглеждане на граждански дела, не препятства възможността й да се произнесе по наказателно дело, доколкото в ЗСВ (ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ) липсва специализация на съдиите по вида правна материя на възложените им дела. Включването на съдия Й. в разпределението на наказателни дела е административен въпрос, който няма отношение към правилата за определяне на местната подсъдност.

Независимо от изложеното, настоящият състав намери, че са налице условията по чл. 43, т. 3 НПК, за промяна на местната подсъдност поради следните съображения: Делото е образувано в Районен съд, В. П, на 12.09.2017 г, но за период от три години до настоящия момент ход не е даден. В същото време, липсват данни за какъв период съдия Т. Й. е командирована в Районен съд, В. П, което поражда несигурност относно възможността й да разгледа делото в срока на командироването й. Ето защо, за да бъде гарантирано спазването на принципа за разглеждане на делото в разумен срок, съдебното производство по НОХД № 358/17 следва да бъде пренесено за разглеждане в друг, еднакъв по степен съд, а именно: в Районен съд, Шумен, който се намира в същия съдебен район и който разполага с необходимата кадрова обезпеченост за своевременно решаване на казуса.

По изложените съображения, ВКС намери, че НОХД № 358/17 по описа на Районен съд, В. П, следва да бъде изпратено за разглеждане от Районен съд, Шумен, за което да бъде уведомен първият съд.

Водим от горното и на основание чл. 43, т. 3 НПК, ВКС, ІII НО,

О П Р Е Д Е Л И:ИЗПРАЩА НОХД № 358/17 по описа на Районен съд, В. П, за разглеждане от РАЙОНЕН СЪД, ШУМЕН.

Копие от определението да се изпрати на Районен съд, В. П.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи