О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 100

гр. София, 18 септември 2020 гВърховният касационен съд на Р. Б, ІII НО, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при секретар

при становището на прокурора К. С

изслуша докладваното от

съдия ИВАНОВА частно наказателно дело № 522 по описа за 2020 г

Производството е по чл. 43, т. 3 НПК.

С разпореждане № 564 от 14.07.2020 г по НОХД № 188/19 по описа на Районен съд, В. П, е прекратено съдебното производство и делото е изпратено на настоящата инстанция, с оглед упражняване на правомощията й по чл. 43, т. 3 НПК.

Прокурорът от ВКП е изразил становище, че делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд.

Върховният касационен съд, III НО, за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдебното производство по НОХД № 188/19 е образувано пред Районен съд, В. П, по обвинителен акт на Районна прокуратура, В. П, срещу Т.Б.Т., Е.Г.Т. и М.Л.Н., за престъпление по чл. 198, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК, с пострадал П.Н.Н.. Делото е подсъдно на Районен съд, В. П, по правилата на местната подсъдност. Първоначално е определен като съдия-докладчик С. М., който се е отвел от разглеждането му, на основание чл. 29, ал. 2 НПК, по съображения, че познава майката на пострадалия, която е била дългогодишен служител на Районен съд, В.П.С докладчик е съдия Д. П., която се е отвела по същите съображения. Делото е разпределено на съдия Н. Ц., командирована от Шуменски окръжен съд в Районен съд, В.П.Т е провела разпоредително заседание, но не е дала ход на делото и не го е приключила с присъда. Впоследствие съдия Ц. е назначена в Районен съд, Пазарджик, а при поредното преразпределение на делото, то отново е докладвано на съдия Д. П.. С нейно разпореждане № 564 от 14.07.2020 г съдебното производство е прекратено и делото и изпратено на ВКС, на основание чл. 43, т. 3 НПК, по съображения, че не може да бъде сформиран състав, който да го разгледа. В тази насока е отбелязано, че в съда работят двама съдии, единият от които е Д. П., а другият, съдия Т. Й., командирована от Районен съд, Шумен, за преимуществено разглеждане на граждански дела, невключена в разпределението на наказателни дела от общ характер.

ВКС намира следното:

Делото е подсъдно на Районен съд, В. П, по правилата на местната подсъдност и към настоящия момент липсва формална пречка то да бъде разгледано от същия съд, като бъде докладвано на съдия Т. Й., която не е депозирала отвод. Обстоятелството, че тя е командирована за преимуществено разглеждане на граждански дела, не препятства възможността й да се произнесе по наказателно дело, доколкото в ЗСВ (ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ) липсва специализация на съдиите по вида правна материя на възложените им дела. Включването на съдия Й. в разпределението на наказателни дела е административен въпрос, който няма отношение към правилата за определяне на местната подсъдност.

Независимо от изложеното, настоящият състав намери, че са налице условията по чл. 43, т. 3 НПК, за промяна на местната подсъдност поради следните съображения: Делото е образувано в Районен съд, В. П, на 1.07.2019 г, но за повече от една година до настоящия момент ход не е даден. В същото време, липсват данни за какъв период съдия Т. Й. е командирована в Районен съд, В. П, което поражда несигурност относно възможността й да разгледа делото в срока на командироването й. Ето защо, за да бъде гарантирано спазването на принципа за разглеждане на делото в разумен срок, съдебното производство по НОХД № 188/19 следва да бъде пренесено в друг еднакъв по степен съд, а именно: в Районен съд, Шумен, който се намира в същия съдебен район и който разполага с необходимата кадрова обезпеченост за своевременно решаване на казуса.

По изложените съображения, ВКС намери, че местната подсъдност следва да бъде променена, при условията на чл. 43, т. 3 НПК, и делото бъде разгледано от друг, еднакъв по степен съд, а именно: от Районен съд, Шумен, за което да бъде уведомен Районен съд, В. П.

Водим от горното и на основание чл. 43, т. 3 НПК, ВКС, ІII НО,

О П Р Е Д Е Л И:ИЗПРАЩА НОХД № 188/19 по описа на Районен съд, В. П, за разглеждане от РАЙОНЕН СЪД, ШУМЕН.

Копие от определението да се изпрати на Районен съд, В. П.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!