О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 99

гр.София, 18 септември 2020 гВърховният касационен съд на Р. Б, ІII НО, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при секретар

при становището на прокурора Н. Л

изслуша докладваното от

съдия ИВАНОВА частно наказателно дело № 598 по описа за 2020 г

Производството е по чл. 43, т. 1 НПК.

С разпореждане № 727 от 4.08.2020 г, по НОХД № 305/20 по описа на Районен съд, Ботевград, е прекратено съдебното производство и делото е изпратено на настоящата инстанция, с оглед упражняване на правомощията й по чл. 43, т. 1 НПК.

Прокурорът от ВКП е изразил становище, че делото следва да се разгледа от Районен съд, В. Т.

Върховният касационен съд, III НО, за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдебното производство по НОХД № 305/20 е образувано пред Районен съд, Ботевград, по обвинителен акт на Районна прокуратура, Ботевград, срещу В.Б.К., за престъпление по чл. 149, ал. 4, т. 2 вр. ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК. Делото е подсъдно на Районен съд, Ботевград, по правилата на местната подсъдност.

С разпореждане № 727 от 4.08.2020 г съдията-докладчик по НОХД № 305/20 е прекратил съдебното производство и е изпратил делото на ВКС, на основание чл. 43, т. 1 НПК, по съображения, че преобладаващата част от свидетелите живеят в района на друг съд, а именно: Районен съд, В. Т.

Настоящата инстанция намира искането за промяна на местната подсъдност, при условията на чл. 43, т. 1 НПК, за основателно поради следните съображения: От приложението към обвинителния акт е видно, че пострадалата свидетелка А.Т.А., настанена в Кризисен център за деца, жертви на трафик, находящ се в [населено място], общ. В. Т, и още трима свидетели от общо петима, включващи и пострадалата, живеят в района на [населено място]. Делото се води срещу един подсъдим, в какъвто случай, предвид обстоятелството, че голямата част от свидетелите живеят в района на друг съд, неговото местоживеене в [населено място], обл. Софийска не е определящо при преценката за приложението на чл. 43, т. 1 НПК.

Ето защо, с оглед бързина на процеса и процесуална икономия, искането за промяна на местната подсъдност следва да бъде уважено и делото следва да бъде разгледано от Районен съд, В. Т.

По изложените съображения, ВКС намери, че НОХД № 305/20 по описа на Районен съд, Ботевград, следва да бъде изпратено на Районен съд, В. Т, за което да бъде уведомен първият съд.

Водим от горното и на основание чл. 43, т. 1 НПК, ВКС, ІII НО,

О П Р Е Д Е Л И:ИЗПРАЩА НОХД № 305/20 по описа на Районен съд, Ботевград, за разглеждане от РАЙОНЕН СЪД, ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Копие от определението да се изпрати на Районен съд, Ботевград.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!