О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 98

гр. София, 18 септември 2020 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, ІІІ НО, в закрито заседание на шестнадесети септември през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: АНТОАНЕТА ДАНОВА

ЕЛЕНА КАРАКАШЕВАпри секретар………………………………………………при становището на прокурора…… А.Г.....……..………..…изслуша докладваното от съдия Каракашева частно наказателно дело № 666/2020г.

Производството е с правно основание чл. 43, т. 3 от НПК.

Образувано е въз основа разпореждане №260015 на Председателя на РС Девня от 21.08.2020г., с което е прекратено съдебното производство, образувано пред РС-Девня по н.о.х.д. №211 по описа на същия съд, поради невъзможност за образуване на съдебен състав от РС Девня и същото е изпратено на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, който да го разгледа.

Прокурорът от ВКП е изразил становище, че делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд, тъй като РС Девня не може да образува състав.

Върховният касационен съд намира, че са налице основанията на чл. 43, т. 3 от НПК. Делото следва да се изпрати за разглеждането му на друг, равен по степен съд, тъй като всички съдии от РС - Девня са се отвели от разглеждането му на основанията, визирани в чл. 29, ал.2 от НПК.Самоотводите са мотивирани от факта, че подсъдим по н.о.х.д. №211/2020г. по описа на РС Девня е В.К.М., който е Нотариус с район на действие Районен съд-Девня. Създадените между подсъдимия М. и магистратите от РС Девня добри колегиални отношения са аргументирали отвеждането на съдиите от разглеждането на н.о.х.д. №211/2020г. по описа на РС Девня

При съобразяване на изложеното и с оглед изискванията за безпристрастност, ефективност и бързина на производството, ВКС намира, че разглеждането на делото следва да бъде възложено на друг, еднакъв по степен съд, който е разположен в териториална близост, а именно Районен съд –Провадия.

Водим от горното и на основание чл. 43, т.3 от НПК, ВКС, ІІІ НО,

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА прекратеното н.о.х.д. №211/2020г. по описа на РС -Девня за разглеждане от РС – Провадия.

Копие от определението да се изпрати на РС Девня.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!