ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 255 гр. София, 25.09.2020 година

В.К.С – Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на ……23……. септември през две хиляди и двадесета година в състав:Председател: С. Ч

Членове:А. Ц

Ф. В

като разгледа гр. д. № 2438/2020 г., констатира следното:

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.

Постъпила е молба вх. № 5185749/08.11.2019 г. по описа на Софийски районен съд, подадена от А.П.М., чрез адв. М. Г., за отмяна на влязло в сила решение № 33320 от 06.02.2019 г. по гр. д. № 35433/2014 г. на Софийски районен съд, 73-ти състав. С посоченото решение са уважени предявените от „Ростор – Заложна къща“ ЕООД срещу А.П.М. искове по чл. 207 ал. 1, т. 2, вр. чл. 211 КТ за сумата от 37119,00 лв., представляваща обезщетение за пълния размер на претърпените вреди от липсите на движими вещи, които са поверени на ответника по силата на осъществяваните от ответника трудови функции по договор от 15.03.2013 г., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба – 30.06.2014 г., до изплащане на сумата, както и по чл. 86, ал. 1 ЗЗД за сумата от 1208,78 лв. – обезщетение за забава за периода 06.03.2014 – 30.06.2014 г., като ответникът е осъден да заплати и съдебно-деловодни разноски в размер на 3583,11 лв.

В молбата се поддържа, че е налице основанието по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК за отмяна на решението на Софийски районен съд, тъй като молителят е бил лишен от право на участие в процеса поради факта, че всички призовки и съобщения по делото са били изпращани на чужд адрес и получавани от лице без представителна власт.

В срока за отговор насрещната страна „Ростор – Заложна къща“ ЕООД поддържа становище за неоснователност на молбата за отмяна.

Молбата за отмяна е подадена в срока по чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК, видно от разписка, издадена от молителя за получаване на незаверен препис от делото от 19.08.2019г., съдържаща се на л.332 от първоинстанционното дело. Молителят е процесуално легитимиран да иска отмяна на процесното съдебно решение, тъй като е страна по делото, по което то е било постановено.

Искането на молителя за допускане на съдебно- почеркова експертиза е неоснователно, тъй като обстоятелствата за отмяна, изложени в молбата, се отнасят за нередовно връчване на книжа и съобщения, а изследването на подписа върху молба, с която се представя медицинска бележка и не се учредява пасивна представителна власт, ще е без значение за крайния извод на съда дали редовно са били връчвани книжа и съобщения на молителя.

Неоснователно е и искането на насрещната страна „Ростор – Заложна къща“ ЕООД за разпит на свидетелите М., получавала книжата и призовките от името на молителя като пълномощник, както и на призовкаря, връчвал призовките, тъй като свидетелските им показания не могат да учредят пасивна представителна власт, нито да удостоверят наличието на такава, освен това е недопустим разпит на свидетели за установяване на сделка, за която се изисква писмена форма за доказване (чл.164, ал.1,т.3 ГПК).

Воден от горното, ВКС

ОПРЕДЕЛИ :

Допуска за разглеждане на основание чл. 307 ГПК молба вх. № 5185749/08.11.2019 г. по описа на Софийски районен съд, подадена от А.П.М., чрез адв. М. Г., за отмяна на влязло в сила решение № 33320 от 06.02.2019 г. по гр. д. № 35433/2014 г. на Софийски районен съд, 73-ти състав.

Делото да се докладва за насрочване.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: