ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 628

София, 22.10.2020г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети октомври две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

ЕРИК ВАСИЛЕВ

като изслуша докладваното от съдия Б.С гр.д. № 1912 по описа за 2020г., приема следното:

Производството е по чл.288 от ГПК по касационната жалба вх. № 8565/13.ІІІ.2020г. на адвокат Л.П. като процесуален представител на И.Д.Х. от [населено място], област В., срещу въззивното решение на ОС Варна /ВОС/ от 07.ІІ.2020г. по в.гр.д. № 1623/2019г.

Ответникът И.Р.Х. от [населено място] в отговора си по реда на чл.287 ал.1 ГПК чрез адвокат Ас. Х. е заел становище за недопустимост на касационната жалба с оглед цената на предявения иск в размер под 5000лв., евентуално за липса на предвидените в закона и твърдяни основания за допускане на касационно оибжалване. Претендира разноски.

ВКС на РБ, състав на ІV ГО, намира, че касационната жалба е подадена в преклузивния срок, но е процесуално недопустима, съображенията за което са следните:

С атакуваното решение ВОС е потвърдил решението на РС Варна от 07.VІ.2019г. по гр.д. № 3187/2018г., с което И.Д.Х. е осъден да заплати на И.Р.Х. 664.68 евро, представляващи частична претенция от вземане в размер 6899.41 евро, представляващи сбор от недължимо платени от ищеца вноски по кредит по договор между И. Х. и „У. Б” АД, сключен на 26.ІІІ.2009г., ведно със законната лихва от предявяването на иска до окончателното изплащане, както и разноски, и са присъдени разноски за въззивната инстанция.

При тези обстоятелства се налага извод, че атакуваното въззивно решение не подлежи на касационен контрол. Това следва от разпоредбата на чл.280 ал.3 т.1 предл. първо ГПК, тъй като цената на предявения иск е в размер под 5000лв.

По изложените съображения касационната жалба следва да бъде оставена без разглеждане.

На основание чл.78 ал.1 ГПК на ответника по касация следва да бъдат присъдени 500лв. разноски за настоящата инстанция - заплатено адвокатско възнаграждение по договор за правна защита и съдействие от 22.VІ.2020г.

Водим от горното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на И.Д.Х. от [населено място], област В., срещу въззивното решение на Варненския окръжен съд, Гражданско отделение, V състав, № 162 от 07.ІІ.2020г. по в.гр.д. № 1623/2019г.

ОСЪЖДА И.Д.Х. от [населено място], област В., да заплати на И.Р.Х. от [населено място] 500лв. разноски.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването на препис от него с частна жалба пред друг състав на ВКС на РБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи