О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 114

гр. София, 23 октомври 2020 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, ІІІ НО, в закрито заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.Д.Ч: МАЯ ЦОНЕВА

ЕЛЕНА КАРАКАШЕВА

при секретар………………………………………………при становището на прокурора…….…… Ат.Гебрев......……..………..…изслуша докладваното от съдия Каракашева частно наказателно дело № 793 по описа за 2020 г.

Производството пред ВКС е образувано по чл. 44, ал. 1 от НПК по спор за подсъдност между Софийски районен съд и Районен съд-Хасково по повод н.ч.х.д.№457/2020г. на последния съд.

В писмено становище представителят на Върховна касационна прокуратура дава заключение, че делото е подсъдно на РС-Хасково, тъй като страните по делото, а също и свидетелите, които ще бъдат разпитани, живеят в [населено място], който се намира в съдебния район на РС –Хасково.

Върховният касационен съд, след като обсъди материалите по делото, намира следното:

По повод частна тъжба от М.Д.Д. против П.В.Д. в РС-Хасково е образувано н.ч.х.д. №457/2020г. за престъпления по чл.148, ал.1,т.1, вр. чл.146, ал.1 от НК и по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.1 и т.2, вр. чл.147, ал.1 от НК.В тъжбата са изложени твърдения, че на 18.02.2020г. в [населено място], П.В.Д. е нанесла публична обида на М.Д.Д., като публично е казала нещо унизително за честта и достойнството й, в нейно присъствие, а така също и че, в телевизионно предаване „име“, излъчено на 22.03.2020г. по /телевизия/, Д. е приписала престъпление на тъжителката и е разгласила публично позорни обстоятелства за нея.

С разпореждане от 16.09.2020г.съдията-докладчик е прекратил съдебното производство и е изпратил делото по подсъдност на Софийски районен съд, като е приел, че:1/предаването „име“ е излъчено от студийния комплекс на медията в [населено място], и 2/по силата на чл.38 от НПК, в случаите, при които срещу едно и също лице е повдигнато обвинение за няколко престъпления, подсъдни на еднакви по степен съдилища, делото е подсъдно на съда, на който е подсъдно това за най-тежкото престъпление.Изхождайки от изложените в тъжбата обстоятелства, РС Хасково е приел, че не той, а Софийски районен съд е компетентен да разгледа делото.

С разпореждане от 08.10.2020г., постановено по н.ч.х.д.№12783/2020г. на СРС, НК, 133 състав, съдията-докладчик се е солидаризирал със съжденията на РС Хасково, според които именно СРС се явява компетентния съд в конкретния случай.Изхождайки от местоживеенето на тъжителката и на подсъдимата, което е в съдебния район на РС Хасково, както и от това, че/по всяка вероятност/ поисканите с тъжбата свидетели ще бъдат с местоживеене в същия съдебен район, е поискал на основание чл.43, т.1 от НПК, ВКС да упражни корективните си правомощия за промяна правилата на местната подсъдност, с оглед на което е прекратил образуваното пред него съдебно производство и е изпратил делото на ВКС.

Искането е неоснователно.

Обстоятелствата, които следва да бъдат преценени в светлината на чл.43, т.1 от НПК са лимитирани, като са сведени до местожителството на ограничен кръг субекти на Наказателен процес – обвиняеми или свидетели.Местоживеенето на частния тъжител е ирелевантно за промяната на подсъдността.В настоящият случай единствено подсъдимата е с адрес за призоваване на територията на [населено място].С тъжбата е поискан разпит на трима свидетели, но не са посочени адреси за призоваването им, поради което изводът на съдията-докладчик от СРС, че те/вероятно/ живеят в района на Хасковски районен съд е произволен.Наред с това, към момента на прекратяване на съдебното производство по н.ч.х.д. №457/2020г. свидетели изобщо не са били допускани, а хипотетичната възможност това да са лица, живеещи в района на РС Хасково не е основание да се приеме, че е налице хипотезата на чл.43, т.1 от НПК.

Изложеното обосновава извод, че не е постигнат стандарта на чл.43, т.1 от НПК за промяна на местната подсъдност, изискващ много обвиняеми или свидетели да живеят в района на съд, различен от сезирания.Местната подсъдност черпи своите основания от принципа на непосредственост и се подчинява на изискванията за бързина, ефективност, безпристрастност и снижаване на разходите и деловодните затруднения.Тя не е абсолютна и търпи коректив тогава, когато на тези изисквания може да се отговори единствено чрез определяне на друг, еднакъв по степен съд /в този смисъл Определение №113/25.09.2015г. на ВКС, ІІ НО, по ч.н.д.№1268/2015г./.В настоящия случай това не е необходимо.Не съществуват обективни предпоставки, налагащи промяна на местната подсъдност, аргументирани от хипотезата на чл.43, т.1 от НПК.

С оглед на изложеното, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА н.ч.х.д.№ 12783/2020г. по описа на Софийски районен съд и постановява делото да се разгледа от състав на същия съд.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на Окръжен съд –Разград за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи