О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 419

София, 23.10.2020 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на деветнадесети октомври две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.В.Ч: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от съдия Т. В

ч.т.дело № 2174/2019 година

Производството по делото е образувано по съвместна частна касационна жалба на С.Х.Н. и Х.С.Н. срещу определение № 292 от 15.08.2019 г. по в.ч.гр.д. № 215/2019 г. на Окръжен съд – Силистра, с което е отхвърлена подадената от тях жалба срещу определение № 9 от 24.07.2019 г. на съдията по вписванията за отказ да се извърши заличаване на договорна ипотека с вх.рег.№ 9694/24.10.2007 г., акт 42, том IV по регистрите на СВ – Силистра.

С определение № 646 от 24.10.2019 г. настоящото производство е спряно до приключване на тълк.дело № 3/2018 г. на ОСГТК на ВКС.

По делото е постъпила молба с вх. № 7773/12.10.2020 г. от надлежен процесуален пълномощник на частните касатори, с искане за прекратяване на частното производство поради оттегляне на частната жалба. В молбата се поддържа, че след проведено исково производство по чл.179, ал.1, вр. с чл.150 ЗЗД и на основание решението по гр.д. № 1685/2019 г. на РС-Силистра, договорната ипотека върху процесната сграда е била заличена /с приложено извлечение от Имотния регистър/. Поради това, липсва правен интерес от депозираната частна жалба.

Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение, след преценка на данните по делото, приема, че са налице предпоставки за прекратяване на частното касационното производство. Обективираното в молбата от 12.10.2020 г. волеизявление от изрично упълномощения процесуален пълномощник на частните касатори, с което се оттегля изцяло подадената частна касационна жалба срещу определението на ОС-Силистра, съставлява надлежно десезиране на ВКС. Поради това и на основание чл.264, ал.1 ГПК, производството по ч.т.д. № 2174/2019 г. по описа на ВКС, Търговска колегия, подлежи на прекратяване.

Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.т.д. № 2174/2019 г. на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 2174/2019 г. на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение.

Определението може да се обжалва с частна жалба, пред друг състав на Върховния касационен съд, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчване на препис от него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: