О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 246

гр. София, 11.12.2020 година

В.К.С на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на седми декември през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

АННА БАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Е. В т. дело № 807 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ответника Национална здравноосигурителна каса, [населено място] чрез процесуален представител гл. юрисконсулт П.Т.Т. срещу решение № 51 от 13.02.2020г. по в. т. дело № 329/2019г. на Апелативен съд В. Т, с което е потвърдено решение № 128 от 21.06.2019г. по т. дело № 125/2018г. на Окръжен съд Русе и ответникът Национална здравноосигурителна каса е осъден да заплати на „Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания „Д-р Д. Г. – Русе““ ЕООД сумата 2 760 лв. – направени разноски за въззивното производство. С потвърдения първоинстанционен съдебен акт Национална здравноосигурителна каса е осъдена да заплати на „Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания „Д-р Д. Г. – Русе““ ЕООД общо сумата 44 710 лв., представляваща стойност на извършена и неплатена медицинска дейност по клинични пътеки за месеците март, април и май 2015г. по договор № 180360/17.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, ведно със законната лихва, считано от 27.04.2018г. до окончателното плащане, сумата 13 164,33 лв. - лихва за забава, и сумата 5 820 лв. – направени разноски за първоинстанционното производство.

С молба вх. № 9681 от 08.12.2020г., подадена от „Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания „Д-р Д. Г. – Русе““ ЕООД, [населено място], представлявано от управителя д-р С.Д.Д., ищецът /ответник в касационното производство/ е заявил, че страните са постигнали извънсъдебно споразумение, подписано на 07.12.2020г., поради което на основание чл. 233 ГПК прави отказ от предявените искове срещу Национална здравноосигурителна каса и моли производството да бъде прекратено и решенията на Окръжен съд Русе и Апелативен съд В. Т да бъдат обезсилени. Моли да бъде издаден заверен препис от определението за прекратяване на производството.

Съгласно чл. 233 ГПК ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от предявените искове във всяко положение на делото, включително пред касационната инстанция, като в този случай обжалваното въззивно решение и решението на първоинстанционния съд се обезсилват, а производството по исковете подлежи на прекратяване. Въз основа на изложените съображения производството по предявените искове следва да бъде прекратено, а първоинстанционното и въззивното решение трябва да бъдат обезсилени на основание чл. 233, изр. 3 ГПК.

Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по делото на основание чл. 233 ГПК поради отказ на „Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания „Д-р Д. Г. – Русе““ ЕООД, [населено място] от предявените срещу Национална здравноосигурителна каса, [населено място] искове за заплащане на сумата 44 710 лв. – стойност на извършена и неплатена медицинска дейност по клинични пътеки за месеците март, април и май 2015г. по договор № 180360/17.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, заедно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане, и сумата 13 164,33 лв. – лихва за забава върху главницата, считано от датата на съответния падеж до предявяване на иска – 27.04.2018г.

ОБЕЗСИЛВА решение № 51 от 13.02.2020г. по в. т. дело № 329/2019г. на Апелативен съд В. Т и решение № 128 от 21.06.2019г. по т. дело № 125/2018г. на Окръжен съд Русе на основание чл. 233, изр. 3 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред ВКС, ТК, друг тричленен състав.

Да се издаде заверен препис от определението след влизането му в сила.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи