О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 495гр. София, 11.12.2020 г.

В.К.С НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на осми декември през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното от съдия Г. И ч. т. д. № 1443 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 от ГПК.

„Лозенец инвест 1“ ЕООД обжалва разпореждане 18.06.2002 г. по в.т.д. 6178/19 г. на Апелативен съд – София, 3 състав, с което е върната подадена от него касационна жалба, на основание чл. 286, ал.1, т. 2 от ГПК. Изложил е съображения за неправилност на постановеното определение.

Ответникът „Уникредит лизинг“ ЕАД оспорва частната жалба.

Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

Частната жалба „Лозенец инвест 1“ ЕООД е подадена чрез адвокат К.И.А.. Същата е подписана с електронен подпис на 01.07.2020 г. Видно от заверен препис от електронен документ – копие от електронна поща за подаване на частна жалба по т.д. 6178/19 г., е, че носи дата 02.07.2020 г. Изпратена е до електронен адрес, електронна поща на Апелативен съд – София.

Обжалва се разпореждане от 18.06.2020 г., по в.т.д. 6178/19 г., Апелативен съд – София, с което е прието, че не са отстранени нередовности на касационната жалба. Тези нередовности изрично са съобщени на страната и поради неотстраняването им в срок, на основание чл. 286, ал.1, т. 2 от ГПК касационната жалба е върната.

Съобщение с препис от разпореждането от 18.06.2020 г. на Апелативен съд – София е връчено на 24.06.2020 г. на адвокат К. А., с изрично пълномощно да представлява дружеството пред всички инстанции. Срокът за обжалване, определен в чл. 275, ал. 1 от ГПК е едноседмичен. Но Апелативен съд – София в разпореждането за връщане на касационната жалба е посочил, че може да се обжалва 7 дневен срок от връчването му на жалбоподателя. Следователно и на основание чл. 62, ал. 3 от ГПК следва да се вземе предвид срокът, посочен от въззивния съд. Срокът започва да тече от връчване на съобщение с препис от разпореждането на 24.06.2020 г. и изтича на 1.07.2020 г., последният, седми ден, присъствен, сряда.

С определение от 03.11.2020 г. настоящият съдебен състав е дал указания на частния жалбоподател чрез неговия пълномощник да докаже спазване на срока. Такива доказателства не са постъпили. Срокът, предвиден в чл. 275, ал. 1 от ГПК е преклузивен. С изтичането му се погасява правото на частна жалба срещу разпореждането за връщане на касационната жалба на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 от ГПК.

В случая частната жалба съдържа означение за подписването й с електронен подпис на 01.07.2020 г. Електронният подпис означава единствено подписване на частната жалба, но не и изпращането й по начин, че да достигне до системата на Апелативен съд – София или друг съд. Няма други данни, извън представеното копие от електронен документ за изпращане на частната жалба към съда по пощата, за което би могла да се приложи нормата на чл. 62, ал. 2 от ГПК. Подписването с електронен подпис не е релевантно за изпращане на частната жалба, предвид липсата на свързването на подписа с определена оперативна система на съд. Съгласно чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ, правната сила на електронния подпис е равносилна на саморъчен подпис, когато страните са уговорили така. Съгласно чл. 3, т. 10 и т. 12 вр. чл. 26 от регламент 910/2014 г. на ЕП и на Съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции, електронният подпис означава данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, и които титулярът на електронния подпис използва, за да се подписва. „Усъвършенстван електронен подпис“ означава електронен подпис, който отговаря на изискванията, посочени в чл. 26 от посочения регламент, а именно: а) свързан е по уникален начин с титуляра на подписа; б) може да идентифицира титуляра на подписа; в) създаден е чрез данни за създаване на електронен подпис, които титулярът на електронния подпис може да използва с висока степен на доверие и единствено под свой контрол; и г) свързан е с данните, които са подписани с него, по начин, позволяващ да бъде открита всяка последваща промяна в тях. „Квалифициран електронен подпис“ означава усъвършенстван електронен подпис, който е създаден от устройство за създаване на квалифициран електронен подпис и се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи. С оглед посочената правна уредба, електронният подпис може само да удостовери подписване на документа, но не е подаването му до съответния държавен орган. Няма правна уредба към момента на подаване на частната жалба и понастоящем, регламентираща подаване по електронен път на частна жалба. Освен това на основание чл. 62, ал. 2 от ГПК, не може да се приеме, че чрез подаването й по електронен път, частната жалба е подадена в срок.

В случая подаването на документа е станало по електронен път, но на 02.07.2020 г., според посочената в копието на електронния документ дата. Няма данни да е налице правна регламентация, продължаваща срока за обжалване. Съгласно чл. 3 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците процесуалните срокове не текат по време на извънредното положение (обявено с Решение на Народното събрание, на основание чл. 57, ал. 3 и чл. 84, т. 12 от Конституцията на Р България), считано от 13.3.2020 г. до 13.5.2020 г. Съгласно § 13, ал. 1 от ПЗР на ЗМДИПОРНС сроковете продължават да текат след изтичане на 1 седмица от изтичане на извънредното положение, т.е. до 20.5.2020 г. Следователно към 24.6.2020 г. срокът за обжалване, предвиден в чл. 275, ал. 1 от ГПК тече и е изтекъл на 01.07.2020 г.

Подаването на 02.07.2020 г., по електронен път, чрез електронна поща, частна жалба е подадена извън срока. Не може да се свърже подписването на частната жалба с подаването й, за да се приеме, че е спазен срокът за обжалване. Поради това, че частната жалба е подадена след преклузивния срок, ще следва да бъде оставена без разглеждане.

Върховният касационен съд на Р България

О П Р Е Д Е Л И

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „Лозенец инвест 1“ ЕООД срещу разпореждане от 18.06.2020 г. по в.т.д. 6178/19 г., Апелативен съд София, 3 състав.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по ч.т.д. 1443/20 г., ВКС, 2 ТО.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд на Р България в 1 седмичен срок от връчването му на страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи