О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 129

гр.София, 11 декември 2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

В.К.С НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, първо наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на девети декември две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНА ТОПУЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЕЛЕНА КАРАКАШЕВА

ДЕНИЦА ВЪЛКОВА

при участието на секретаря

и след становище на прокурора от В.А.Г,

като изслуша докладваното от съдия Вълкова наказателно частно дело № 954/2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано по реда на чл. 43, т. 1 от НПК за промяна на местната подсъдност на нохд № 1316/2020г. по описа на Окръжен съд - Варна.

Постъпило е писмено становище на прокурор от ВКП, според което, са налице условията по чл. 43, т. 1 от НПК за промяна на местната подсъдност.

В.К.С, след като обсъди материалите по делото, намира следното:

Производството по нохд № 1316/2020г. по описа на Окръжен съд-Варна е образувано по внесен от ОП-Варна обвинителен акт срещу К.Е.К. за престъпление по чл. 255, ал.31 вр. ал.1, т.2 и т. 7 вр. чл.26 от НК.

С разпореждане № 2961 от 20.11.2020г. съдията-докладчик е приел, че делото му е подсъдно по правилата на местната подсъдност, но е констатирал, че повечето участници в Наказателен процес, в това число 15 от посочените в обвинителния акт 26 свидетели, живеят в гр. София, както и че нито подсъдимият, нито един от свидетелите по списъка на лицата за призоваване към обвинителния акт, не са с адреси в района на гр. Варна. Единственото обстоятелство, определящо, че делото е местно подсъдно на Окръжен съд – Варна, е регистрацията на данъчно задълженото лице в гр. Варна, поради което съдията-докладчик е намерил, че са налице изискванията по чл. 43, т. 1 от НПК и е прекратил съдебното производство по нохд № 1316/2020г., като на основание чл. 43, т. 1 от НПК е поискал промяна на подсъдността.

Безспорно по правилата на местната подсъдност компетентен да разгледа делото е Окръжен съд-Варна, но местната подсъдност не е абсолютна и търпи промяна по съображения за бързина, снижаване на разходите и деловодните затруднения, каквито несъмнено ще възникнат за явяване пред Варненския окръжен съд на повечето участници в съдебния процес предвид епидемичната обстановка в страната и местоживеенето им извън района на посочения съд. Данните от списъка на лицата за призоваване в обвинителния акт потвърждават изложеното от съдията-докладчик в прекратителното разпореждане, че 15 от 26 свидетели са с адреси в гр. София. Отделно по-голямата част от останалите свидетели живеят в градове, които са по-близо до гр. София, отколкото до гр. Варна – гр. Банкя, гр. Пловдив и гр. Асеновград. Подсъдимият живее в гр. Русе. Единствено трите вещи лица посочени в списъка на лицата за призоваване към обвинителния акт са с местоживеене в гр. Варна. Следователно налице е алтернативното условие по чл. 43, т. 1 от НПК много свидетели да живеят в района на друг съд, поради което местната подсъдност следва да бъде променена за постигане на процесуална икономия и ограничаване рисковете за здравето на участниците в съдебния процес в контекста на обявената за страната извънредна епидемиологична обстановка поради разпространението на Ковид -19.

По гореизложените съображения настоящият касационен състав намира, че на основание чл. 43, т. 1 от НПК следва да бъде променена местната подсъдност и делото да бъде изпратено за разглеждане и решаване на друг съд, който следва да е Софийски окръжен съд поради по-ниската натовареност от тази на СГС.

Предвид горното и на основание чл. 43, т. 1 от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА нохд № 1316/2020г. по описа на Окръжен съд – Варна за разглеждане от Софийски окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Копие от настоящето определение да се изпрати на Окръжен съд-Варна за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!