4О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 355

гр. София, 11.12.2020 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, гражданска колегия, трето отделение в закрито заседание на двадесети ноември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

изслуша докладваното от съдия СИМЕОН ЧАНАЧЕВ гр. дело № 3169/2020 година.

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.

Образувано е по молба вх. № 1061191 от 18.04.2016 г. на Етажна собственост на сграда № .., находяща се в УПИ № ..., местността „С.“ по плана на [населено място], поземлен имот с идентификатор № ...,[жк], представлявана от Д.Д.У. Д. в качеството му на управител на етажната собственост, с искане за отмяна на определение № 63 от 28.10.2013 г. по гр. дело № 23318/2012 г. на СРС /Софийски районен съд/, І гражданско отделение, 37 състав за прекратяване на производството по делото поради направен отказ от иск. Отказът е заявен от страна на Етажната собственост, представлявана от управителя Г.П.С. – Ч..

Ответникът по молбата – „РМС ТАУЪР БГ“ ЕООД подава отговор, както и „насрещна жалба“, с които излага твърдения, неотносими към настоящото производство.

С молбата за отмяна се твърди наличието на основания за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК – ново обстоятелство, узнато от молителя на 05.04.2016 г., представляващо решение № 1619/22.03.2016 г. по гр. дело № 1082/2015 г. на Окръжен съд - Благоевград. Твърди се, че с това влязло в сила решение са отменени като незаконосъобразни решения на Общото събрание на Етажната собственост, поради което лицето, подало молбата за отказ от искове – Г. С.-Ч., се явява нередовен представител и, като такъв, не е разполагала с правомощия да направи изявление – отказ от иск, от името на етажната собственост.

В приложното поле на чл. 303, ал. 1, т. 3 ГПК молителят твърди, че прекратителното определение, чиято отмяна иска, е било постановено въз основа на удостоверение № 94 – 02 -82600 - /1/ от 15.08.2013 г. на кмета на [община], което в последствие е било отменено с решение по административно дело № 986/2013 г. на Административен съд – Благоевград. Същото решение е потвърдено с решение № 4288/20.04.2015 г. по адм. дело № 5486/2014 г. на Върховния административен съд, ІІІ отделение.

На основание чл. 303, ал. 1, т. 6 ГПК, молителят твърди, че тъй като отказът от иска е подаден от лице без представителна власт, то етажната собственост се явява незаконно представлявана в хипотезата на чл. 29 ГПК.

ВКС /Върховен касационен съд/, гражданска колегия, състав на трето отделение по допустимостта на молба за отмяна, приема следното:

В частта, с която се претендира отмяна на влязлото сила прекратително определение на основание чл. 303, ал. 1, т. 3 ГПК, молбата се явява недопустима, като подадена след предвидения преклузивен срок. Съгласно чл. 305, ал. 1, т. 3 ГПК, молбата следва да се подаде в тримесечен срок от узнаването на акта за отмяна, но не по-късно от една година от влизането му в сила. Решение № 4288/20.04.2015 г. по адм. дело № 5486/2014 г. на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на връчване, поради което, етажната собственост, като участник в производството, се счита уведомена за него от датата на обявяването му. С оглед на това, тримесечният срок се явява изтекъл на 20.07.2015 г., или около девет месеца преди подаване на молбата за отмяна. Затова молбата в частта й, с която се претендира отмяна на влязлото в сила определение на основание чл. 303, ал. 1, т. 3 ГПК не подлежи на разглеждане.

Хипотезата на чл. 303, ал. 1, т. 6 ГПК също се явява неприложима по отношение на настоящия молител в качеството му на жилищен комплекс в режим на етажна собственост. Разпоредбата на чл. 29 ГПК, към която препраща нормата на чл. 303, ал. 1, т. 6 ГПК, касае назначаване на особен представител само по отношение на физически лица. Молбата в тази част се явява процесуално недопустима и не подлежи на разглеждан, тъй като твърденията не обективират елементи от фактическия състав на нормата. Затова молбата в частта й, с която се претендира отмяна на влязлото в сила определение на основание чл. 303, ал. 1, т. 6 ГПК не следва да се допусне до разглеждане.

В останалата си част, молбата отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1 вр. чл. 260 и чл. 261 ГПК, като съдържа мотивирано изложение на основанията за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. Същата е подадена в рамките на тримесечния преклузивен срок по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК, с оглед на което се явява процесуално допустима. Налице са предпоставките за произнасяне по същество, поради което молбата за отмяна следва да се допусне до разглеждане на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.

По тези съображения, Върховният касационен съд, гражданска колегия, състав на трето отделение

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА до разглеждане молба вх. № 1061191 от 18.04.2016 г., подадена от Етажна собственост на сграда № .., находяща се в УПИ № ..., местността „С.“ по плана на [населено място], поземлен имот с идентификатор № ...,[жк], представлявана от Д.Д.У. Д. в качеството му на управител на етажната собственост за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 3 и т. 6 ГПК на влязло в сила определение № 63 от 28.10.2013 г. по гр. дело № 23318/2012 г. на Софийски районен съд, І гражданско отделение, 37 състав.

ДОПУСКА до разглеждане молба вх. № 1061191 от 18.04.2016 г., подадена от Етажна собственост на сграда № 2, находяща се в УПИ № ..., местността „С.“ по плана на [населено място], поземлен имот с идентификатор № ...,[жк], представлявана от Д.Д.У. Д. в качеството му на управител на етажната собственост за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязло в сила определение № 63 от 28.10.2013 г. по гр. дело № 23318/2012 г. на Софийски районен съд, І гражданско отделение, 37 състав.

Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните само в частта, с която молбата за отмяна не е допусната до разглеждане.

Делото да се докладва за насрочване на председателя на трето гражданско отделение на Върховния касационен съд след влизане в сила на настоящето определение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: