3О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 356

гр. София, 11.12.2020 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, гражданска колегия, трето отделение в закрито заседание на дванадесети ноември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

изслуша докладваното от съдия СИМЕОН ЧАНАЧЕВ гр. дело № 1715/2020 година.

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.

Образувано е по молба, подадена от Й.К.М. с искане за отмяна на решение от 05.03.2013 г. по гр. дело № 14538/2010 г. на СГС /Софийски градски съд/.

С молбата за отмяна, допълнена с молба от 02.09.2020 г., се твърди наличието на основания за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 5, 6 и 7 ГПК. Молителят е посочил, че на 09.05.2019 г., след извършване на устна справка по ЕГН, упълномощен във връзка с други дела, негов процесуален представител е установил, че е постановено решение по гр. дело № 14538/2010 г. на СГС. Молителят представя подадена в [община] адресна карта, съгласно която, считано от 2007 г. е променил местожителството си в Украйна, [населено място], [улица], [жилищен адрес] като твърди, че това е настоящият му адрес, а постоянният му адрес е в България, [населено място] ,[жк], [жилищен адрес] вх. „...“, ет. ..., апартамент № .... Твърди, че при изпращането на преписа от исковата молба, съдът е извършил нарушение на процесуалните правила ( чл. 32, вр. с чл. 33 от КМЧП, Регламент ЕО № 1393/2007 г., Конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела и Договор за правна помощ по граждански дела между Р. Б и Украйна, в сила от 29.12.2005 г.). Страната поддържа, че изложените обстоятелства са довели до невъзможност да участва лично по делото и до незаконосъобразното назначаване на особен представител, който да го представлява. В допълнение посочва, без да представя по делото, заключение на Генералния адвокат г-жа J. K., представено на 26.04.2012 г. по дело C-619/10 – Производство при отсъствие на ответник, като във връзка с него твърди наличие на основанието по чл. 303, ал. 1, т. 7 ГПК.

ВКС /Върховен касационен съд/, гражданска колегия, състав на трето отделение по допустимостта на молба за отмяна приема следното:

С оглед изложените твърдения и представените писмени доказателства, правната квалификация на молбата за отмяна е по чл. 303, ал. 1, т. 5 и т. 6 ГПК. Същата се явява процесуално допустима като подадена в предвидения от законодателя тримесечен преклузивен срок. ВКС констатира, че решението, чиято отмяна се претендира е било предмет на разглеждане от САС /Софийски апелативен съд/, който с решение № 2421 от 18.10.2018 г. по гр. дело № 1176/2018 г. е потвърдил решението на СГС. Доколкото изложените твърдения по чл. 303, ал. 1, т. 5 и т. 6 ГПК пренасят основанието за отмяна и към производството по Глава двадесета ГПК, предвид реализиране на същата процедура по призоваване на молителя и във въззивното производство, поддържаното основание за отмяна засяга и въззивното решение, което следва да намери приложение в искането, изложено в молбата за отмяна.

Молбата в частта й, с която се претендира отмяна на влязлото в сила съдебно решение на основание чл. 303, ал. 1, т. 7 ГПК, не подлежи на разглеждане, тъй като твърденията не обективират елементи от фактическия състав на нормата. Липсата на конкретни и надлежни твърдения по чл. 303, ал. 1, т. 7 ГПК, във връзка с наличието на окончателно съдебно решение на Европейския съд по правата на човека, с което да е нарушена КЗПЧОС, е достатъчно основание молбата за отмяна да бъде приета за недопустима в тази й част, в който смисъл са и задължителните указания на т. 10 от ТР № 7 от 17.05.2017 г. по т. дело № 7/2014 г. на ОСГКТК на ВКС.

По тези съображения Върховният касационен съд, гражданска колегия, състав на трето отделение

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА до разглеждане молба, подадена от Й.К.М. за отмяна на решение № 1554 от 05.03.2013 г. по гр. дело. № 14538/2010 г. на Софийски градски съд, гражданска колегия, І гражданско отделение, 13 състав на основание чл. 303, ал. 1, т. 7 ГПК.

ДОПУСКА до разглеждане молба, подадена от Й.К.М. за отмяна на решение № 1554 от 05.03.2013 г. по гр. дело. № 14538/2010 г. на Софийски градски съд, гражданска колегия, І гражданско отделение, 13 състав на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 и т. 6 ГПК.

УКАЗВА на молителя Й.К.М. `да конкретизира искането за отмяна, като отрази в същото съдебния акт, потвърждаващ първоинстанционното решение.

Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните само в частта, с която молбата за отмяна е оставена без разглеждане.

Делото да се докладва за насрочване на председателя на трето гражданско отделение след влизане в сила на настоящето определение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи