О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 354

гр. София, 11.12.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, Трето отделение на Гражданска колегия в закритото съдебно заседание на десети декември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е.Т.Ч: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Д.Д ч.гр.д. № 2937 по описа за 2020 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.4б ЗДТ.

Образувано е по молба на Д.В.С. за връщане на недължимо платена по сметката на ВКС държавна такса по частната и жалба. Молителката твърди, че е освободена от внасянето на държавна такса, поради което внесената от нея такса по частната и жалба не се дължи.

Върховният касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, Трето отделение, като взе предвид искането на молителката, приема следното:

С резолюция от 12.11.2019 г. молителката е освободена изцяло от внасяне на такси и разноски по делото, затова внесената по частна жалба вх. № 8603 от 6.11.2020 г. с преводно нареждане № 23569172 държавна такса от 15 лв. по сметката на ВКС е без правно основание. Ето защо съгласно чл.4б от ЗДТ тази сума следва да се върне по посочената в молбата сметка в „А. Б“ АД

Воден от горното, съставът на Върховния касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, Трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДА СЕ ВЪРНЕ на основание чл.4б от ЗДТ на Д.В.С. сумата от 15/петнадесет/ лв., внесена с преводно нареждане № 23569172, представляваща държавна такса по частна жалба вх. № 8603 от 6.11.2020 г.

СУМАТА да се преведе по сметката на Д.В.С. в „А. Б“ АД, IBAN:[банкова сметка] SWIFT/BIC код:BUINBGSF.

Препис от определението да се изпрати в счетоводството на ВКС.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!