ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 467

гр. София, 11.12.2020 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

В.К.С на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. № 879 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.250 от ГПК.

Постъпила е молба с вх. № 6279/10.08.2020г., уточнена с молба с вх. № 7479/02.10.2020г., от Д.В.С. за допълване на определение № 226 от 21.07.2020г. по ч. т. д. № 879/2020г. на ВКС, 1 т.о.

Молителят твърди, че липсва произнасяне по негови оплаквания, изложени в частната жалба, и по - конкретно включването на т.д. № 434/2018 г. в адвокатското пълномощно и оттеглянето на същото адвокатско пълномощно.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение намира молбата за неоснователна.

Производството по делото е образувано по частна жалба с вх. № 1771/13.04.2020г. на адвокат Ж.П.Я., като пълномощник на „А.С.О М. П енд И.А.И. и Д.В.С., срещу определение № 151 от 04.03.2020г. по в.ч.т.д. № 137/2020г. на Варненски апелативен съд за прекратяване на производството по делото.

Съгласно разпоредбата на чл.250, ал.1 от ГПК страната може да иска допълване на решението, респ. определението, когато съдът не се е произнесъл по цялото й искане. На допълване подлежи само диспозитивът. в който е обективирана волята на съда, но не и аргументацията на решаващия състав, изложена в мотивите на съдебния акт. С оглед на това в производството по чл.250 от ГПК не може да се иска пререшаване на спора по същество, независимо дали изводът на съда е правилен или не, нито да се поставят нови искания.

В случая, с определението, чието допълване се иска, съставът на ВКС се е произнесъл по предмета на образуваното частно производство по частна жалба на адвокат, представил се като пълномощник на две лица -дружеството „А.С.О М. П енд И.А.И. и физическото лице - Д.В.С., като е потвърдил атакуваното определение на апелативния съд. Мотивите на определението съдържат обсъждане на всяко едно от оплакванията, релевирани в частната жалба, като изрично са изложени съображения относно правилността на извода на въззивния съд за липса на представителна власт у адв.Я. за обжалване от името на Д. С. на определението за отмяна на обезпечението, допуснато с определение от 19.03.2018г. по ч.т.д. № 434/2018г. на Варненски окръжен съд. Постановеният диспозитив е за потвърждаване изцяло на обжалваното въззивно решение, а не по отношение на всеки на частните жалбоподатели.

С оглед на това постановеното по настоящото дело определение не представлява непълен съдебен акт. В молбата за допълването му липсват оплаквания за непълно произнасяне от състава на ВКС, обективирано в диспозитива, като със същата се цели единствено промяна на мотивите с допълнително обсъждане на конкретни доводи.

По тези съображения молбата следва да бъде оставена без уважение.

Воден от горното, Върховният касационен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба с вх. № 6279/10.08.2020г, уточнена с молба с вх. № 7479/02.10.2020г., от Д.В.С. за допълване на определение № 226 от 21.07.2020г. по ч. т. д. № 879/2020г. на ВКС, 1 т.о.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: