О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 80

Гр.София, 08.03.2021г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. П

ЧЛЕНОВЕ: И. П

М. Р

при участието на секретаря ..., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.462 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.307 ал.1 ГПК.

Образувано е по молба вх.№.261108/28.10.20 на О. П за отмяна на основание чл.303 ал.1 ГПК на влязло в сила решение №.550/6.07.20 по г.д.№.224/20 на РС Пещера, с което е допусната на основание чл.19 ЗГР промяна на името на молителя А.Ф.А. на А.Ф.А..

Ответната страна А.Ф.А. не взема становище.

Молбата за отмяна е недопустима. Тя е подадена срещу съдебно решение, което не се ползва със сила на пресъдено нещо - постановено е в охранително производство, разглеждано по общите правила за охранителните производства, предвидени в чл.530 - чл.541 ГПК. Охранителното производство е едностранно и безспорно и представлява съдебно съдействие за упражняване на граждански права, целящо да породи изгодни за молителя правни последици /затова и решението, с което молбата за издаване на искания акт се уважава, не подлежи на обжалване -чл.537 ал.1 ГПК/. Неприложимостта спрямо него на производството по чл.303 и следв. ГПК е предвидена изрично - в разпоредбата на чл.540 ГПК. Предвид изложеното молбата за отмяна е недопустима и следва да се остави без разглеждане. Мотивиран от горното, ВКС, ІІІ ГО,

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх.№.261108/28.10.20 на О. П за отмяна на основание чл.303 ал.1 ГПК на влязло в сила решение №.550/6.07.20 по г.д.№.224/20 на РС Пещера.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи