О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 54

гр. София, 08.03.2021г.

В.К.С на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на четвърти март през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ МАРКОВ

АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

изслуша докладваното от съдия Христова т.д.№360 по описа за 2021г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.307, ал.1 ГПК.

Образувано е по молба вх.№4095/01.06.2020г., уточнена с молба вх.№6265/10.08.2020г. от „Топлофикация Шумен“ ЕАД /н/ за отмяна на решение №183 от 15.11.2013г., постановено по т.д.№586/2011г. на Окръжен съд- Шумен. Твърди се основание за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 ГПК.

Ответникът по молбата за отмяна “Булгаргаз“ ЕАД не представя отговор в законоустановения срок.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, І отделение, след като разгледа молбата за отмяна и извърши преценка на предпоставките за допустимостта й, на осн. чл.307, ал.1 ГПК констатира следното:

Предмет на исканата отмяна с настоящата молба по чл.303, ал.1 ГПК е влязлото в сила решение на Окръжен съд-Шумен, постановено на основание чл.630 ТЗ, с което е обявена неплатежоспособността на „Топлофикация Шумен“ ЕАД, определена е началната дата на неплатежоспособност и е открито производство по несъстоятелност на дружеството.

Молителят „Топлофикация Шумен“ ЕАД /н/ твърди, че в хода на т.д.№2858/2019г. по описа на ВКС /образувано по молба за отмяна по чл.303, ал.1 ГПК/ е открил ново писмено доказателство- протокол за избор на докладчик по т.д.№586/2011г. на ОС-Шумен, който протокол не бил подписан от посочения като автор съдия К. М.- зам.административен ръководител, определен със заповед на административния ръководител да разпределя делата н гражданско и търговско отделение. От това ново доказателство се установявало ново обстоятелство- недопустимост на решение №183 от 15.11.2013г., постановено по т.д.№586/2011г. на Окръжен съд- Шумен, тъй като е произнесено от незаконен състав, определен в нарушение на чл.9 ЗСВ.

Молбата не е подадена в срока по чл.305, ал.1, т.1 ГПК, тъй като се твърди, че новооткритото доказателство е протокол за избор на докладчик от 05.10.2011г. Настоящият състав на ВКС констатира, че протоколът, с който на 05.10.2011г. е разпределено дело №586/2011г. по описа на Окръжен съд-Шумен на съдия Димитрова, се намира в кориците на търговското дело. Молителят „Топлофикация Шумен“ ЕАД е страна в производството, поради което е имал възможността да се запознае с всички намиращи се в него документи, вкл. с протокола за разпределение на делото на конкретен съдия-докладчик. Предвид изложеното и независимо от твърдението за снабдяване с протокола по силата на съдебно удостоверение от 17.01.2020г., следва да се приеме, че молбата за отмяна е подадена след изтичане на 3-месечния преклузивен срок по чл.305, ал.1, т.1 ГПК и е недопустима.

Отмяната на влезли в сила съдебни решения е извънреден способ за защита срещу неправилни решения, когато неправилността се дължи на причините, изрично регламентирани в чл.303, ал.1 ГПК. Молителят сочи като основание на молбата си чл.303, ал.1, т.1 ГПК, но не твърди, че е налице новооткрито доказателство за наведено от него в хода на исковото производство релевантно обстоятелство, останало недоказано, нито заявява, че е узнал за обстоятелство, което е значимо за изхода на делото, но не му е било известно при решаването му. Като ново обстоятелство сочи постановяването на решението от незаконен състав, което е основание за недопустимост на съдебния акт. Следва да се отбележи, че ново обстоятелство по смисъла на чл.303, ал.1, т.1 ГПК може да бъде само факт от обективната действителност, който е релевантен, т.е. има значение за спорното правоотношение – в случая трайното състояние на неплатежоспособност на „Топлофикация Шумен“ ЕАД и началната му дата. В този смисъл твърдението, че решението, чиято отмяна се иска, е недопустимо, тъй като е постановено от незаконен състав, не попада в хипотезата на чл.303, ал.1, т.1 ГПК, нито в някоя от останалите хипотези на чл.303, ал.1 ГПК.

С оглед гореизложеното, съдът счита, че молбата за отмяна на решение №183 от 15.11.2013г., постановено по т.д.№586/2011г. на Окръжен съд- Шумен, следва да се остави без разглеждане.

Воден от горното, състав на ВКС, Първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх.№4095/01.06.2020г., уточнена с молба вх.№6265/10.08.2020г. от „Топлофикация Шумен“ ЕАД /н/ за отмяна на решение №183 от 15.11.2013г., постановено по т.д.№586/2011г. на Окръжен съд- Шумен. Твърди се основание за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 ГПК.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: