О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 27

гр.София, 08 март 2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

В.К.С НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на пети март две хиляди двадесета и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛАДА ПАУНОВА

ЧЛЕНОВЕ: АНТОАНЕТА ДАНОВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при участието на секретаря

и след становище на прокурора от ВКП П. М

като изслуша докладваното от съдия ДАНОВА наказателно частно дело № 170/2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано по реда на чл. 43, т. 3 от НПК за промяна на местната подсъдност на разглежданото ч.н.д. № 37/2021 г. по описа на Районен съд – гр. Балчик, след като с разпореждане № 260068 от 12.02.2021 г. и.ф. административен ръководител – председател на районния съд е прекратил делото и го е изпратил на настоящия съд.

Постъпило е писмено становище на прокурор от ВКП, според което, в случая е налице процесуалното основание на чл. 43, т. 3 от НПК за промяна на местната подсъдност и делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд, тъй като РС – гр. Балчик не може да образува състав.

В.К.С, след като обсъди материалите по делото, намира, че са налице условията по чл. 43, т. 3 от НПК за промяна на подсъдността.

Пред РС – гр. Балчик е било образувано ч.н.д. № 37/2021 г. по описа на същия съд по жалба на Д.Н.Д. от [населено място] срещу постановление от 26.01.2021 г. на прокурор при Районна прокуратура – Добрич, ТО – Балчик за прекратяване на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК на наказателното производство по ДП № 69/2020 г. по описа на РУ на МВР – Балчик, пр. пр. № 41/2020 г. по описа на районната прокуратура, водено за престъпление по чл. 290, ал. 1 от НК.

С разпореждане № 260068 от 12.02.2021 г. по ч.н.д. № 37/2021 г. по описа на РС – гр. Балчик, е прекратено производството и делото е изпратено на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото, тъй като компетентният съд е бил в невъзможност да сформира състав, поради отводи на всички съдии от състава на съда. Един от съдиите е посочил като основание за отвод чл. 29, ал. 1, т. 1, б. „в“ от НПК, макар и определението да е постановено по н.о.х.д. № 23/2013 г. на РС – гр. Балчик, посочено е, че обстоятелствата по същото са във връзка с настоящото дело от частен характер, а другите двама съдии – това по чл. 29, ал. 2 от НПК.

По отношение на четвъртия съдия от районния съд е посочено, че е налице основанието по решение по т. 4.2.1. от протокол № 1 от 15.01.2018 г. на КАК при СК на ВСС за спиране на разпределянето на наказателни дела в шестмесечен срок, считано преди датата на навършване на пенсионна възраст.

При посочените данни съдът, на който делото е подсъдно, не може да образува състав, поради което са налице условията на пренасяне на същото в друг, еднакъв по степен съд. Предвид несъздаване пречки повече от необходимото на страните при неговото разглеждане, същото следва да бъде пренесено в района на близък по местонахождение районен съд, а именно този в гр. Каварна.

По изложените съображения и на основание чл. 43, т. 3 от НПК, В.К.С, Трето наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА ч.н.д. № 37/2021 г. по описа на Районен съд – гр. Балчик за разглеждане в Районен съд – гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Копие от определението да се изпрати на Районен съд – гр. Балчик за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1/

2/

Ключови думи