ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 108

София, 08.03.2021 г.

В.К.С, Първо търговско отделение, в състав:

Председател: Е. Ч

Членове: Р. Б

В. Х

разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев ч. т. д. № 1064 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на ответника Агенция за публичните предприятия и контрол срещу определение на Софийски апелативен съд, с което е оставена без разглеждане молбата му за изменение на въззивното решение в частта за разноските, с изложени оплаквания за неправилност и искане за отмяната му със съответните последици.

Ищецът „Автотранссервиз“ АД оспорва жалбата.

С въззивното решение САС, като е отхвърлил част от уважените от първата инстанция искове и е потвърдил първоинстанционното решение в частта относно уважения иск, е отменил същото и в частта за разноските. Отменил е и постановените от първоинстанционния съд определения, с които са били отхвърлени направените от страните искания по чл. 248 ГПК. Вместо това е осъдил ответника-жалбоподател да заплати на ищеца разноски в размер на 244924.96 лв., направени както в исковото производство пред двете инстанции, така и в по-рано проведеното производство по обезпечаване на бъдещ иск.

С определение от 16.03.2020 г. ВКС по реда на чл. 288 ГПК не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение по отношение на разглежданите искове. Произнасяйки се по касационен ред във връзка с произнасянето на САС като въззивна инстанция по подадените от страните частни жалби по чл. 248 ГПК, ВКС е отменил въззивното решение в тази част, а именно за възложените в тежест на жалбоподателя разноски над 216896.79 лв. Приел е също, че изложените в касационната жалба на ответника оплаквания относно разноските в полза на ищеца във връзка с въззивното производство (възнаграждение за адвокат) представляват ново искане по чл. 248 ГПК за изменение на въззивното решение, поради което е изпратил делото на САС за произнасяне.

За да остави искането без разглеждане, въззивният съд е приел, че по въпроса за претендираните от ищеца разноски за адвокатско възнаграждение за въззивното производство се е произнесла касационната инстанция, доколкото след произнасянето й това адвокатско възнаграждение остава включено в общия размер на присъдените в полза на ищеца разноски от 216896.79 лв., поради което въпросът за дължимостта на тези разноски не може да бъде пререшаван. Изложил е и съображения по същество в смисъл, че заплатеният за въззивното производство размер на адвокатското възнаграждение не е прекомерен.

Частната жалба е основателна. Неправилен е изводът на въззивния съд, че след частичната отмяна на въззивното решение по отношение на разноските за първите две инстанции изменението на това решение по реда на чл. 248 ГПК е недопустимо. С оглед предмета на развилото се частно касационно производство касационната инстанция се е произнесла единствено по дължимостта на разноските, направени в обезпечителното и първоинстанционното производство, като частичната отмяна на въззивното решение се дължи на присъждането в по-нисък размер поради прекомерност на адвокатското възнаграждение пред втората инстанция в обезпечителното производство. Според предмета на основното касационно производство и начина на приключването му (с недопускане на касационно обжалване) касационната инстанция не се е произнесла, а и не би могла да се произнесе, по направените от страните разноски пред въззивния съд. С оглед на това не е налице пречка въззивната инстанция да се произнесе по искане по чл. 248 ГПК във връзка с разноски за въззивното производство и след постановяването на определението по чл. 288 ГПК, с което не се допуска касационно обжалване.

С оглед изложеното обжалваното определение следва да бъде отменено, като делото се върне на САС за произнасяне по искането по чл. 248 ГПК при съобразяване, че в съдебното заседание на въззивната инстанция жалбоподателят не е бил представляван и не е предявил възражение по чл. 78, ал. 5 ГПК своевременно, а едва с касационната жалба.

С тези мотиви съдътОПРЕДЕЛИ:Отменя определение № 1034/27.04.2020 г. по т. д. № 3792/2018 г. по описа на Софийски апелативен съд и връща делото на САС за произнасяне по искането по чл. 248 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

Председател: Членове: