О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 83

София, 09.03.2021г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на девети март, две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ТОМОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Томов гр.дело № 4067 от 2020г. приема следното:

Производството е образувано по касационна жалба на ищцата Е.И.К. срещу решение № 260000 от 12.08.2020г., постановено по в. гр. дело № 470 от 2019г. на Варненски апелативен съд.

По отношение на ищцата К. в настоящото касационно производство са налице основанията на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК за отвеждането на съдия Николаева от разглеждането и решаването на същото.

Поради гореизложеното настоящият състав на Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд на РБ

О П Р Е Д Е Л И :

ОТВЕЖДА съдия Г. Н от разглеждането и решаването на гр.д. № 4067 от 2020г. по описа на ВКС, Трето гражданско отделение.

Делото да се докладва за определяне на нов член на състава на съда за произнасяне по касационната жалба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.