О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 130

гр. София, 09.03.2021 година

В.К.С на Р. Б, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди двадесет и първа година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : БОНКА ЙОНКОВА

ЧЛЕНОВЕ : НИКОЛАЙ МАРКОВ

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

изслуша докладваното от съдия Б. Й ч. т. д. № 146/2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.274, ал.2, изр.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Б.С.А. - чрез адв. П. К. от САК, срещу определение № 11824 от 07.08.2020 г., постановено по в. гр. д. № 2221/2018 г. на Софийски апелативен съд, с което е спряно производството по делото на основание чл.229, ал.1, т.7 ГПК до приключване на производството по ликвидация на ЗК „Олимпик“ АД - Кипър.

В частната жалба се прави искане за отмяна на обжалваното определение като неправилно и за връщане на делото на въззивния съд с указания за продължаване на съдопроизводствените действия. Частната жалбоподателка поддържа оплакване, че въззивният съд е спрял повторно делото, въпреки изричното произнасяне на ВКС в определение № 179/29.05.2020 г. по ч. т. д. № 243/2020 г., с което е отменено предходно определение за спиране на производството на същото основание, че делото не следва да бъде спирано по отношение на ответника Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“ /“НББАЗ“/. Излага доводи, че наличието на процесуални пречки за разглеждане на въззивната й жалба по отношение на ответника ЗК „Олимпик“ АД, действащ чрез клона си в Р. Б, е ирелевантно за движението на делото и за изхода на спора по предявените срещу ответника Сдружение „НББАЗ“ искове, тъй като двете дружества участват в процеса като обикновени другари и в исковата молба не е посочен предпочитан ответник.

В срока по чл.276, ал.1 ГПК не са подадени отговори от ответниците по частната жалба ЗК „Олимпик“ АД - К. Б К., и Сдружение „НББАЗ“.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :

Частната жалба е допустима - подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Производството по в. гр. д. № 2221/2018 г. е образувано пред Софийски апелативен съд по въззивни жалби на Б.С.А. и ЗК „О. Л“ АД, осъществяващо търговска дейност чрез регистриран клон в Р. Б ЗК „Олимпик - клон България К.“, и насрещна въззивна жалба на Сдружение „НББАЗ“ срещу решение № 7310 от 02.11.2017 г. по гр. д. № 16721/2015 г. на Софийски градски съд, с което ЗК „Олимпик - клон България К.“ и Сдружение „НББАЗ“ са осъдени солидарно на основание чл.226, ал.1 КЗ отм. и чл.282, ал.3 КЗ да заплатят на Б.С.А. обезщетения за неимуществени и имуществени вреди, претърпени при ПТП на 23.05.2013 г., в размер на 30 000 лв. и 154.69 лв., ведно със законни лихви и разноски, и са отхвърлени исковете на Б. А. за разликите до пълните предявени размери от 90 000 лв. и 254.49 лв.

С определение от 06.12.2019 г. Софийски апелативен съд е спрял производството по делото на основание чл.229, ал.1, т.7 ГПК, след като е констатирал, че с решение на компетентния съд в Р. К е открито производство по ликвидация/несъстоятелност на ответника ЗК „Олимпик“ АД, осъществяващ дейност в Р. Б чрез ЗК „Олимпик - клон България К.“.

Определението за спиране е обжалвано от ищцата Б. А. с частна жалба пред ВКС и с определение № 179 от 29.05.2020 г., постановено по ч. т. д. № 243/2020 г. от състав на ВКС, І т. о., е потвърдено в частта, в която е спряно производството по отношение на ЗК „Олимпик“ АД. В частта за спиране на производството по отношение на Сдружение „НББАЗ“ определението е отменено и делото е върнато на въззивния съд с указания за продължаване на съдопроизводствените действия. За да отмени частично обжалваното пред него определение, съставът на ВКС, I т. о., е съобразил обстоятелството, че ЗК „Олимпик“ АД чрез клона си в Р. Б и Сдружение „НББАЗ“ са обикновени другари в процеса и предвид условията, при които са съединени исковете срещу тях, няма пречка производството да продължи по отношение на сдружението, независимо от наличието на процесуални пречки за развитието му по отношение на дружеството - ответник, произтичащи от откритото в Р. К производство по ликвидация/несъстоятелност. В мотивите към определението е посочено, че предявяването на вземанията на ищцата в производството по ликвидация/несъстоятелност на ЗК „Олимпик“ АД и тяхното приемане или неприемане е ирелевантно както за движението на делото, така и за изхода на спора по предявените срещу Сдружение „НББАЗ“ искове.

След връщане на делото Софийски апелативен съд е постановил обжалваното в настоящото производство определение, с което отново е спрял делото /продължаващо само по отношение на Сдружение „НББАЗ“/ на основание чл.227, ал.1, т.7 ГПК до приключване на производството по ликвидация на ЗК „Олимпик“ АД. Спирането е мотивирано със съображения, че наред с исковете за солидарно осъждане на двамата ответници, ищцата е предявила в условията на евентуалност и искове за разделното им осъждане в зависимост от установяване вината на застрахованите при тях водачи, реализирали увреждащото ПТП. Посочено е, че макар ответниците да са обикновени другари, процесуалните пречки за развитие на производството, които подготвят крайния съдебен акт, важат и за двамата. В допълнение въззивният съд се е позовал и на представеното в съдебно заседание на 07.08.2020 г. копие от влязла в сила присъда по НОХД № 416/2017 г. на РС - Благоевград, с която и двамата водачи са признати за виновни по повод на увреждащото ПТП.

Обжалваното определение е неправилно.

Спиране на делото на основанието по чл.229, ал.1, т.7 ГПК се постановява от съда в изрично предвидените със закон случаи. За да спре производството по в. гр. д. № 2281/2018 г., Софийски апелативен съд не е констатирал обстоятелства от фактическия състав на конкретна законова разпоредба, предвиждаща основание за спиране на делото по отношение на ответника Сдружение „НББАЗ“. Откритото производство по ликвидация/несъстоятелност на ответника ЗК „Олимпик“ АД, действащ чрез клона си в Р. Б, е основание за спиране на производството спрямо този ответник, но не съставлява основание за спиране на производството по исковете, предявени срещу втория ответник Сдружение „НББАЗ“. В същия смисъл се е произнесъл и съставът на ВКС, І т. о., в определението по ч. т. д. № 243/2020 г., с което делото е върнато на въззивния съд с указания за продължаване на съдопроизводствените действия по отношение на ответника Сдружение „НББАЗ“. Основателно е оплакването в частната жалба, че дадените в отменителното определение указания на ВКС за продължаване на производството спрямо Сдружение „НББАЗ“ поради липса на процесуални пречки за развитието му, обусловени от откритото производството по ликвидация/несъстоятелност на ЗК „Олимпик“ АД, са били задължителни за въззивния съд и неизпълнението им съставлява съществено нарушение на съдопроизводствените правила, довело до неправилност на повторно постановеното определение за спиране.

Изводът на въззивния съд, че спирането на производството по отношение на Сдружение „НББАЗ“ до приключване на производството по ликвидация/несъстоятелност на ЗК „Олимпик“ АД се налага с оглед условията, при които са съединени исковете срещу двамата ответници, е необоснован и незаконосъобразен. В петитума на исковата молба ищцата Б. А. е заявила искане за солидарно осъждане на двамата ответници да й заплатят обезщетения за причинените имуществени и неимуществени вреди и евентуално искане за осъждане на единия или на другия ответник в зависимост от установяване вината на застрахованите при всеки от тях водачи. Предвид заявените като главни искове за солидарно осъждане на двамата ответници, последните имат качеството на обикновени другари в процеса и процесуалните пречки за развитие на делото спрямо единия ответник не препятстват разглеждането на иска спрямо другия ответник, макар отговорността им да произтича от общи факти. С откриване на производството по ликвидация/несъстоятелност на ответника ЗК „Олимпик“ АД е възникнала процесуална пречка за разглеждане на иска срещу този ответник, тъй като вземанията на ищцата за дължимото от него обезщетение подлежат на предявяване и реализиране в производството по ликвидация/несъстоятелност съобразно приложимия закон на Р.К.П или непредявяването на вземанията, респ. тяхното приемане или неприемане в производството по ликвидация/несъстоятелност няма да рефлектира върху изхода на спора по иска за осъждане на ответника Сдружение „НББАЗ“, което означава, че производството по отношение на същия следва да продължи своя ход. Влязлата в сила присъда, с която е установена вината на двамата водачи за реализиране на произшествието и за причиняване на вредите, предмет на търсеното от ищцата обезщетение, безспорно е от значение за произнасянето по поддържаните като главни искове, но от нея не могат да се черпят аргументи за наличието на процесуални пречки за разглеждане на исковете срещу един от сочените за солидарни длъжници - ответникът Сдружение „НББАЗ“.

По изложените съображения обжалваното определение следва да бъде отменено и делото да бъде върнато на Софийски апелативен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на въззивната жалба на Б. А. срещу частта от първоинстанционното решение, с която са отхвърлени исковете срещу Сдружение „НББАЗ“, и по насрещната въззивна жалба на Сдружение „НББАЗ“ срещу осъдителната част на решението.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 11824 от 07.08.2020 г., постановено по в. гр. д. № 2221/2018 г. на Софийски апелативен съд.

ВРЪЩА делото на Софийски апелативен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на въззивната жалба на Б.С.А. срещу частта от решение № 7310 от 02.11.2017 г. по гр. д. № 16721/2015 г. на Софийски градски съд, с която са отхвърлени поддържаните като главни искове за заплащане на обезщетение за неимуществени и имуществени вреди от ПТП на 23.05.2013 г. по отношение на Сдружение „НББАЗ“, както и на насрещната въззивна жалба на Сдружение „НББАЗ“ срещу осъдителната част на първоинстанционното решение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :