О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 33

гр. София, 09 март 2021г.

Върховният касационен съд на Р. Б, І НО, в закрито заседание на девети март през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЯ РУШАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЕЛЕНА КАРАКАШЕВА

ТАТЯНА ГРОЗДАНОВА

при секретар………………………………………………при становището на прокурора…….……Ив. Симов......……..………..…изслуша докладваното от съдия Рушанова частно наказателно дело № 174 по описа за 2021 г.

Производството е с правно основание чл. 43, т.1 от НПК.

Образувано е по повод разпореждане на съдия - докладчик по нохд № 145/21г. по описа на Окръжен съд - Бургас, с което е прекратено съдебното производство и делото е изпратено на ВКС за произнасяне относно предпоставките по чл. 43, т.1 от НПК.

Прокурорът от ВКП е изразил становище, че не са налице основанията на чл. 43, т. 1 от НПК, тъй като лицата по списъка за призоваване са с местоживеене в различни населени места, поради което процесуална икономия и бързина не би се постигнала чрез промяна на местната подсъдност.

Върховният касационен съд, І НО, за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдебното производство по нохд № 145/2021г. по описа на ОС - Бургас е образувано по внесен обвинителен акт срещу С.М.Г. и Г.Г.К. за извършено в съучастие престъпление по чл. 255, ал. 3 във вр. ал.1, т. 2, пр.1, т. 6, пр. 2 и т.7 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 20 от НК. Видно от приложението към обвинителния акт, обв. К. и 8 от свидетелите живеят в района на област София, другият обвиняем – Г., 3 свидетели и двамата експерти са в района на ОС - Бургас. Останалата част от лицата за призоваване са с местоживеене в различни населени места – 8 от които, разположени в териториална близост до района на ОС - Бургас и 6 – в населени места, в близост до района на гр. София.

Известно е, че разпоредбата на чл. 43, т.1 от НПК допуска отклонение от правилата на местната подсъдност по чл. 36 от НПК в случаите, когато „много обвиняеми или свидетели живеят в района на другия съд”. Предпоставка за промяна на местната подсъдност е констатацията, че „не каква да е част от обвиняемите или свидетелите да живеят в района на друг съд, а техният брой е преобладаващ” (Опр. 40-76-І), така че това обстоятелство създава сериозни затруднения както за тези лица, така и за съда при разглеждане на делото. Следователно прилагането на изключението от местната подсъдност е оправдано, ако така би се стигнало до икономия на време и средства за свидетелите.

В настоящия случай не може да се направи заключение, че търсената от закона икономия би се постигнала чрез изпращане на делото на Софийски градски съд. Живущите в района на този съд, а и в сравнителна близост до него, надвишават като брой незначително тези, които живеят в района на ОС - Бургас и в неговата близост. Същевременно, не може да се подмине обстоятелството, че свидетелите са с местоживеене в различни населени место - Бургас, София, Добрич, Варна, Сандански, Ябланица, Севлиево, Дупница, Пловдив, Каблешково, Ямбол, с. Железница, с. Чепинци, с. Червен брег. Това означава, че в който и съд да се изпрати за разглеждане делото, неминуемо значителна част от лицата по списъка за призоваване ще трябва да бъдат призовавани и да пътуват – т.е. изключението от местната подсъдност по чл. 36 от НК не се оправдава.

Предвид изложеното, направеното искане следва да бъде оставено без уважение.

По изложените съображения, Върховният касационен съд, на основание чл. 43, т.1 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на съдия от Окръжен съд - Бургас за определяне на друг, еднакъв по степен съд за разглеждане на нохд № 145/2021г. по описа на същия съд.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Бургас за разглеждане.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!