О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 31

гр. София, 09.03.2021 г.

В.К.С на Р. Б – НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ, В.Н.О в закрито заседание на девети март две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.К.Ч: Б.Т.Д АНГЕЛОВА

при секретаря......................... и при становището на прокурор Н. Л изслуша докладваното от съдия Ангелова НЧД 175/2021г.:

Производството е по реда на чл.43, т.1 НПК.

С разпореждане на съдия - докладчик от 15.02.2021г. съдебното производство по образуваното НЧХД 14547/2020 г. по описа на Софийски районен съд – Наказателно отделение, 106 състав е прекратено и делото е изпратено на Върховен касационен съд за извършване на преценка за промяна на неговата местна подсъдност.

В депозирано писмено становище прокурор от Върховна касационна прокуратура предлага да бъде променена местната подсъдност на делото и то да се разгледа от Районен съд – Пазарджик като друг, равен по степен, съд.

Производството по делото е образувано пред Софийски районен съд по частна тъжба от А.С.Г. от [населено място], общ. С. с посочен съдебен адрес за призоваване в [населено място] срещу С.В.Б. с посочен адрес в [населено място], [община], област П. с твърдения за извършено престъпление по чл. 148 НК, изложени в нейна жалба до Министъра на здравеопазването. В допълнително писмено заявление частният тъжител е конкретизирал като място на извършване на деянието град София, където е позиционирано и Министерство на здравеопазването и което се намира в съдебния район на Софийски районен съд.

Принципът, прогласен с разпоредбата на чл. 36, ал.1 НПК е, че делото е подсъдно на съда, в чийто район е извършено престъплението като изключенията от този принцип са дефинитивно посочени в разпоредбата на чл. 43 НПК. При тези хипотези Върховният касационен съд може да реши делото да се разгледа от друг, еднакъв по степен, съд, когато много обвиняеми или свидетели живеят в района на другия съд.

В конкретния случай няма съмнение, че деянието е осъществено на територията, местно подсъдна на Софийски районен съд. Наред с това, частният тъжител, лицето, срещу което е подадена тъжбата и допуснатите в закрито съдебно заседание трима свидетели са от град Пазарджик и населени места в област Пазарджик. Възможността, която процесуалният закон предоставя на Върховния касационен съд да промени правилото, визирано в чл. 36, ал.1 НПК, е свързана с това много свидетели да живеят в района на друг, различен от местно компетентния съд. В настоящата ситуация тези основания са налице, тъй като всички свидетели, включително частният тъжител Г. и С. Б. са с местоживеене в района на град Пазарджик. Това определя и нуждата да бъде променена местната подсъдност на делото, тъй като, ако бъде спазен принципът на чл. 36, ал.1 НПК, биха се създали неудобства както на свидетелите, така и на страните в процеса, свързани с разходи за пътуване до град София, а разглеждането на делото от Районен съд – Пазарджик би довело до възможност за спазване на принципа за процесуална икономия и бързина на правораздавателната дейност.

Поради това и на основание чл. 43, т.1 НПК Върховен касационен съд – II Наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА НЧХД 14547/2020г. по описа на Софийски районен съд – Наказателно отделение, 106 състав за разглеждане от Районен съд – Пазарджик.

Препис от определението да бъде изпратен на Софийски районен съд – Наказателно отделение, 106 състав – за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!