О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№109

София, 09.03.2021 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, първо отделение, в закрито заседание на девети март две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

изслуша докладваното от съдията Чаначева т.дело №493/2021г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.309,ал.1 вр. 282, ал.2 ГПК, образувано по молба на адв. А. И., като пълномощник на М.С.П., с която се иска спиране на изпълнението на решение №60546 от 18.09.2020 г. по гр.д. №1481/2019г. на Смолянски районен съд.

Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, намира, че молбата е процесуално допустима. Налице са изискванията на 282,ал.2 ГПК към който бланкетира чл.309 ГПК. Постъпила е молба за отмяна от молителя на влязлото в сила решение по т.д.1481/19г. Следователно, налице е висящност на производството по чл.303 ГПК, което е предпоставка за спирането на изпълнението до приключването му.

Съгласно чл. 282, ал.2, т.1 ГПК спирането на изпълнението е обусловено от задължението на касатора /длъжник по изпълнението/ да представи надлежно обезпечение, което по решенията за парични вземания се извежда от присъдената сума. Молителят е представил преводно нареждане, удостоверяващо, че е внесена по специалната сметка на ВКС сумата 6708.22лв. /удостоверено и от счетоводител при ВКС, че сумата е постъпила по тази сметка на ВКС на 02.03.2021г./, съставляваща надлежно обезпечение, поради което молбата следва да бъде уважена.

Предвид изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на решение №60546 от 18.09.2020 г. по гр.д. №1481/2019г. на Смолянски районен съд до приключване на производството по чл.303 ГПК.

Препис от определението да се издаде на молителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: