Определение по гр.д. на ВКС, І-во гражданско отделение стр.2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 54

София 02.04.2021година

Върховният касационен съд на Р. Б, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. П

ЧЛЕНОВЕ: Т. Г

В. Й

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр.дело № 689 /2021 г.: и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.307,ал.1 ГПК.

Образувано е по молба на П.П.Г. за отмяна на влязло в сила решение от 23.05.2017 г., обявено на 26.05.2017 г., видно от отбелязването върху него, по гр. д. № 40 /2017 г. на Монтански окръжен съд, с което потвърдено решение от 31.10.2016 г. по гр.д. № 394 /2016 г. на Монтанския районен съд, с което е отхвърлен предявеният от П.П.Г. срещу И.Д.Д. и И.Д.П. установителен иск с правно основание по чл.124,ал.1 ГПК за установяването на правото на собственост върху УПИ в [населено място], [община], заедно с построените в него сгради, на основание придобивна давност.

Насрещните страни И.Д.Д. и И.Д.П. не са подали писмен отговор.

Като основания по чл.303,ал.1,т.2 и т.1 ГПК молителят твърди следните обстоятелства: след постановяване на въззивното решение, чиято отмяна иска, с влязла в сила на 29.01.2020 г. присъда Я. Я. е призната за виновна по повдигнатото и обвинение, че в качеството си на длъжностно лице – нотариус, в кръга на службата си, на 18.02.2013 г. е съставила официален документ – протокол за извършена обстоятелствена проверка за констатиране правото на собственост на И.Д.Д. и И.Д.П. (ответниците по иска) върху недвижим имот (процесния имот). Молителят твърди, че по този начин с влязъл в сила съдебен акт е установена неистинност на документ - протокол за извършената обстоятелствена проверка, въз основа на който е издаден констативният нотариален акт по обстоятелствена проверка, с който ответниците са се легитимирали като собственици на процесния имот. Молителят твърди, че с това е осъществено основание по чл.303,ал.1,т.2 ГПК, евентуално, че влязлата в сила присъда представлява новооткрито обстоятелство и основание по чл.303,ал.1,т.1 ГПК.

Настоящият състав, като обсъди по реда на чл.307,ал.1 ГПК наличието на предпоставките за допустимостта, намира, следното:

Молбата за отмяна е подадена срещу влязло в сила съдебно решение (въззивното решение е съобщено на страните, не е обжалвано и е влязло в сила на 06.08.2017 г., видно от съобщенията по приложеното дело и от разпореждането от 06.07.2017 г., с което е разпоредено съобщаване на И.Д.П. по реда на чл.41,ал.2 ГПК); молбата за отмяна е подадена от страна по делото, приключено с влязлото в сила решение, която има интерес от отмяната му; съдебното решение, чиято отмяна се иска, подлежи на отмяна по реда на чл.303,ал.1 ГПК и молбата за отмяна на тези основания е подадена в сроковете по чл.305,ал.1,т.1 и т.2 ГПК и е редовна.

Молителят иска от съда да изиска заверени преписи от сочените от него присъди по н.о.х.д. № 310 /2019 г. на Пернишкия районен съд и по в.н.о.х.д. № 3 /2020 г. на Пернишкия окръжен съд.

Присъдите имат значение за настоящото производство. Настоящият състав намира, че искането за изискване на заверени от съдилищата преписи от тях е основателно и следва да бъде уважено.

Воден от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Допуска до разглеждане молбата на П.П.Г. за отмяна на влязло в сила решение от 23.05.2017 г., обявено на 26.05.2017 г., по гр. д. № 40 /2017 г. на Монтанския окръжен съд на посочените основания за отмяна по чл.303,ал.1,т.2 и т.1 ГПК.

Да се изиска от Пернишкия районен съд заверен препис от присъда от 10.09.2019 г. по н.о.х.д. № 310 /2019 г. Пернишкия районен съд.

Да се изиска от Пернишкия окръжен съд заверен препис от присъда от 29.01.2020 г. по в.н.о.х.д. № 3 /2020 г. на Пернишкия окръжен съд.

След получаването на заверените преписи, преписи от тях да се изпратят на насрещните страни за становище в едноседмичен срок.

След постъпване на становища по делото или изтичане на определените срокове за това делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание.

Определението е окончателно, не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.