Определение по ч. гр.д. на ВКС, І-во гражданско отделение стр.2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 55

София, 02.04. 2021 година

Върховният касационен съд на Р. Б, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. П

ЧЛЕНОВЕ: Т. Г

В. Й

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр.дело № 207 /2021 г.: и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.307,ал.1 във връзка с чл.304 ГПК.

Образувано е по молба на А.С.Я. за отмяна на влязло в сила решение № 2914 / 12.08.2020 г. по гр.д. № 16072 /2014 г. на Пловдивския районен съд, X. гр. с-в., с което след признание на иска съдът на основание чл.87,ал.3 ЗЗД е развалил съдебна спогодба от 06.03.1984 г. по гр.д. № 161 /1984 г. на Пловдивския районен съд, II гр. с-в., с която в индивидуален дял на М.А.Я. е поставен недвижим имот.

Молителят твърди, че е бил съпруг на М.А.Я. по време на сключване на спогодбата и че спогодбата е включвала уговорка М. Я. да уравни дяловете на другите две съделителки с парична сума. Бракът на А.С.Я. и М.А.Я. е прекратен с влязло в сила решение по брачно дело от 2012 г. и след развода молителят е станал обикновен съсобственик на имота с бившата си съпруга М. Я.. Той не е бил конституиран като страна по делото, по което е постановено решението, чиято отмяна иска, макар развалянето на спогодбата, имаща за предмет имот върху който е възникнал режим на съпружеска имуществена общност, да има действие и спрямо него – неучаствалия в процеса съсобственик в имота, който е засегнат от това разваляне. Счита, че защитата срещу неблагоприятното засягане на правата му поради неучастие по делото, от чието решение е обвързан със сила на пресъдено нещо, се обезпечава с възможността да иска отмяна на основание чл.304 ГПК.

Насрещните страни М.А.П., Ц.Д.И. и М.А.Я. твърдят в писмени отговори, че молбата за отмяна е неоснователна.

Настоящият състав, като обсъди по реда на чл.307,ал.1 ГПК наличието на предпоставките за допустимостта, намира следното :

Молбата за отмяна е подадена срещу влязло в сила съдебно решение (от приложеното в цялост гр.д. № 16072 /2014 г. на Пловдивския районен съд, X. гр. с-в. е видно, че решение № 2914 / 12.08.2020 г. по делото (л.223), е влязло в сила на 24.09.2020 г., видно от извършено отбелязване върху него); молбата за отмяна е подадена от лице, което обосновава предпоставките по чл.304 ГПК; съдебното решение, чиято отмяна се иска, подлежи на отмяна по реда на чл.304 ГПК, молбата за отмяна на това основание е подадена в срока по чл.305,ал.1,т.5 ГПК и е редовна.

Поради изложеното настоящият състав намира молбата за допустима.

Воден от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на А.С.Я. за отмяна на влязло в сила решение № 2914 / 12.08.2020 г. по гр.д. № 16072 /2014 г. на Пловдивския районен съд, X. гр. с-в. на основание чл.304 ГПК.

Делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание.

Определението е окончателно, не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.