ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 50

гр.София, 11.05.2021 г.

В.К.С на Р. Б, трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети май две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА ДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАЯ ЦОНЕВА

МАРИЯ МИТЕВА

При становището на прокурора от В.М.М изслуша докладваното от съдия МИТЕВА КНЧД № 361/2021 г., като взе предвид следното.

Производството е по реда на чл. 44, ал. 1 от НПК.

Производството по ЧНД № 361/2021 г. на ВКС, трето наказателно отделение, е образувано, след като с разпореждане № 2651 от 16.04.2021 г. РС – Пловдив, пети състав е прекратил съдебното производство по ЧНД № 2546/2021 г. по описа на РС – Пловдив, пети състав и е повдигнал спор за подсъдност с РС – София.

НЧХД № 6478/2020г. на Софийския районен съд е образувано по тъжба на А. А. срещу М. П. за престъпление по чл. 148, ал. 2, вр. чл. 147, ал. 1 НК. С разпореждане от 30.03.2021г. съдебното производство по делото е било прекратено и делото изпратено по компетентност на РС - Пловдив. Софийският районен съд е приел, че компетентният съд е РС - Пловдив, тъй като

интервюто, послужило за публикуване на статия на електронната страница на Б..бг, е взето в кафене в гр.П..

Видно от мотивите в разпореждането от 16.04.2021 г., РС -Пловдив е приел, че компетентен да разгледа наказателното дело, образувано по тъжба на А. А. срещу М. П., е Софийският районен съд, защото клеветата е разгласена чрез електронна медия, местонахождението на която е в гр.С.

Прокурорът от ВКП М.М. дава становище, че образуваното по тъжба на А. А. наказателно дело за престъпление по чл. 148, ал. 2, вр. ал. 1, т. 2, вр. чл. 147, ал. 1 НК следва да се изпрати за разглеждане на РС - София.

Върховният касационен съд, трето наказателно отделение, след като обсъди доказателствените материали по делото намери за установено следното.

В разпореждането от 16.04.2021 г., РС - Пловдив е изложил подробни съображения, обосноваващи становището, че компетентният съд съгласно правилата за местната подсъдност е този в гр.С офия, където е седалището на електронната медия.

В конкретния случай категорично се установява от материалите по делото, че седалището на електронната медия е в гр.С.. Именно там е и мястото, където е одобрен за публикуване и разпространение инкриминираният материал, който според тъжителя съдържа клеветнически твърдения. Едва след публикуването на статията, тя е станала достояние на неограничен брой лица. Известно е, че престъплението „клевета и в двете му форми, е довършено в момента, в който твърденията са станали достояние на трети лица. Тъй като клеветата е разпространена чрез електронно издание, мястото на извършване на престъплението е местонахождението на електронната медия.

При това положение не може да се приеме, че местоизвършването на престъплението се намира на територията на РС – Пловдив.

При направените констатации се налага извода, че съда, в чийто район е извършено престъплението е Софийският районен съд и именно той е компетентен да разгледа частното наказателно дело.

Поради това и делото следва да бъде изпратено за разглеждане на този съд.

Водим от изложените съображения и на основание чл. 44, ал. 1 от НПК, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

ОПРЕДЕЛИ:

НЧХД № 2546/2021 г. по описа на Районен съд – Пловдив да се разгледа от Районен съд – София.

Делото ведно с определението да се изпрати на РС – София за изпълнение.

Препис от определението да се изпрати на РС – Пловдив за сведение.

Настоящото определение е окончателно.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: .

Ключови думи