2

№...........

гр. София, 11.05.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, първо наказателно отделение, в закрито заседание на единадесети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЕЛЕНА КАРАКАШЕВА

ДЕНИЦА ВЪЛКОВА

като разгледа докладваното от съдия Керанова наказателно дело № 340/2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

До Върховния касационен съд е адресирана молба от подсъдимата Б.Е.Х. – П., която след постъпване в регистратурата на ВКС е получила входящ № 3873/07.05.2021 г. Отправено е искане на подсъдимата П. да й бъде разрешено да напусне адреса, на който по отношение на нея се изпълнява мярка за неотклонение „домашен арест“, както следва :

- на 14.05.2021 г., за да се яви в 10:30 ч. в качеството й на свидетел в СДВР, [населено място], [улица], стая 638, ет. 6, по прокурорска преписка №14514/2021 г. по описа на Софийска районна прокуратура, вх. № 513000-20284/2021г. по описа на СДВР;

- на 18.05.2021 г. от 11:00 ч. до 17:00 ч., за посещение на банка „Ц.“, клон М. 1, пазара – за да изтегли пари, разрешени за ползване средства за покриване на месечни нужди в размер на една минимална работна заплата и посещение на ТД на НАП по местоживеене, а именно офис - М. на адрес : [улица], за да плати здравните си осигуровки за предходния месец;

Към молбата е приложено копие на призовка, удостоверяваща призоваването й като свидетел.

Върховният касационен съд, първо наказателно отделение, като съобрази изложените в молбата доводи намира, че следва да уважи искането на подсъдимата Б. П., като й разреши да напусне адреса на изпълнение на мярката за неотклонение „домашен арест“ на 14.05.2021 г. и на 18.05.2021 г., в посочения часови диапазон, за да посети съответните институции.

С оглед на гореизложеното, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

РАЗРЕШАВА на подсъдимата Б.Е.Х. - П., ЕГН [ЕГН], да напусне адреса, находящ се в [населено място], [жк], [жилищен адрес] вх., ет., ап., където спрямо нея се изпълнява мярка за неотклонение „домашен арест“ :

- на 14.05.2021 г., с оглед провеждането на неин разпит по прокурорска преписка №14514/2021 г. по описа на Софийска районна прокуратура, вх. № 514000-20284/2021г. по описа на СДВР от 10:30 ч., в сградата на СДВР, [населено място], [улица], стая 638, ет. 6, при инспектор С. К., до приключване на разпита;

-на 18.05.2021 г. от 11:00 ч. до 17:00 ч., с цел посещение на посочените в молбата институции и извършване на описаните дейности.

Препис от определението да се изпрати на подсъдимата Б.Е.Х. – П., която да се уведоми и на посочения в молбата телефон за контакт.

Препис от определението да се изпрати незабавно на факса на 07 РУ – МВР по местоизпълнение на мярката за неотклонение „домашен арест“, за сведение.

Настоящото определение ведно с молба вх. № 3873/07.05.2021 г. по описа на ВКС, във връзка с която е постановено, да се приложат по делото.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!