О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 58

гр.София, 11.05.2021 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети април две хиляди двадесета и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ж. Н

ЧЛЕНОВЕ: 1. Б. Т

2. П. Ш

като разгледа докладваното от съдия Начева ч. н. д. № 240 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 351, ал. 6 НПК.

Образувано е по частна жалба на защитника на подсъдимия М.П.Н. срещу разпореждане от 3.08.2020 г. на съдията-докладчик, с което е върната касационна жалба срещу присъда № 8 от 27.05.2020 г. на Софийския апелативен съд по в. н. о. х. д. № 302/2020 г.

Излагат се съображения, че защитникът е подал бланкетна касационна жалба в срок, а според разпоредбата на чл. 351, ал. 4 от НПК допълнение към жалбата може да бъде направено до даване на ход на делото.

Прокурорът от Върховната касационна прокуратура е застъпил становището, че частната жалба е неоснователна.

Върховният касационен съд, след като обсъди доводите, изложени в частната жалба и материалите по делото намери за установено следното:

С присъда № 8 от 27.05.2020 г. на Софийския апелативен съд по в. н. о. х. д. № 302/2020 г. е отменена присъда № 29 от 10.02.2020 г. на Софийския градски съд по н. о. х. д. № 3981/2019 г.

На 2.06.2020 г. е подадена касационна жалба срещу въззивната присъда с вх. № 7148 по описа на САС.

С разпореждане от 3.06.2020 г. съдията от въззивния съд е констатирал, че съдържанието на касационната жалба не отговаря на изискванията по чл. 351, ал. 1 НПК, поради което е дал седемдневен срок за допълването, На 20.07.2020 г. защитникът е получил съобщението, с което е указан срокът за допълване на бланкетната жалба и на 28.07.2020 г. същият е подал допълнение с вх. № 71749.

С разпореждане от 3.08.2020 г. съдията-докладчик на основание чл. 351, ал. 5, т. 1, вр. ал. 1 НПК е върнал касационната жалба като просрочена.

На 17.08.2020 г. защитникът на подсъдимия е получил съобщение, че касационната му жалба, ведно с допълнението към нея, са върнати с разпореждане и на основание чл. 351, ал. 6 НПК връщането подлежи на обжалване в седемдневен срок пред Върховния касационен съд.

На 18.08.2020 г. защитникът е подал частна жалба с вх. № 6424 срещу разпореждането за връщане, която е инициирала настоящото производство.

При тези данни Върховният касационен съд намира, че частната касационна жалба е процесуално допустима, но по същество – неоснователна.

За да възникне правомощието на касационната инстанция за проверка на правилността на обжалвания пред него съдебен акт е необходимо тя да е сезирана с допустима и редовна жалба или протест, които да са подадени срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в законоустановения срок, от процесуално-легитимирана страна и да отговарят на изискуемото от закона съдържание. Жалби и протести, които не отговарят на изискванията на чл. 351, ал. 1 НПК и пропускът не е отстранен в дадения седемдневен срок подлежат на връщане на основание чл. 351, ал. 5, т. 1, вр. ал. 1 от НПК.

В случая съобщението за връчване на разпореждането от 3.06.2020 г. на жалбоподателя е получено от него на 20.07.2020 г. (л. 30 от в.н.о.х.д.), а допълнението към жалбата е подадено на 28.07.2020 г. На защитника на подсъдимия изрично е указано, че разполага със седемдневен срок да изпълни дадените указания. Посоченият срок е започнал да тече на 21.07.2020 г. и е изтекъл на 27.07.2020 г. Ето защо, на основание чл. 351, ал. 5, т. 1, вр. ал. 1 НПК съдията от въззивния съд законосъобразно е върнал касационната жалба на защитника.

По изложените съображения Върховният касационен съд, на основание чл. 351, ал. 6 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната касационна жалба на защитника на подсъдимия М.П.Н. срещу разпореждане от 3.08.2020 г. на съдията-докладчик по в. н. о. х. д. № 302/2020 г. по описа на Апелативен съд – София, с което е върната касационната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!