2определение по ч.гр.д.№ 1363 от 2021 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

№ 64

гр.София, 12.05.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на четиринадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.П.Ч: Т.Г.В ЙОРДАНОВ

като взе предвид докладваното от съдия Т.Г ч.гр.д.№ 1363 от 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на „С. И“ ЕАД срещу определение № 263662 от 23.02.2021 г. по в.ч.гр.д.№ 1109 от 2021 г. на Софийския градски съд, гражданско отделение, ІV-Д въззивен състав, с което е потвърдено определение № 7 от 06.01.2021 г. на съдия по вписванията при Софийския районен съд, с което е отказано вписването на законна ипотека върху недвижими имоти, собственост на „Х. Д“ ООД,

В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение. Като основания за допускане на касационното обжалване се сочат чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК, както и чл.280, ал.2 ГПК в хипотезата на очевидна неправилност. Поставени са следните правни въпроси:

1. Следва ли при вписването на законна ипотека кредиторът да представи скица, скица-проект, схема или схема проект, издадени от съответната Агенция по геодезия, картография и кадастър за недвижимия имот, върху който се учредява ипотеката ?

2. Следва ли при вписването на законна ипотека кредиторът да представи скица, скица-проект, схема или схема проект, издадени от съответната Агенция по геодезия, картография и кадастър за недвижимия имот, върху който се учредява ипотеката, когато такава скица, респ. схема е представена на съдията по вписванията с вписването на нотариалния акт за покупко-продажба на имота ?

3. Какво е съотношението между чл.16 от Правилник за вписванията, чл.167, ал.2 ЗЗД и чл.60, т.1-7 ЗКИР и изпълнено ли е изискването на чл.16 от П. във връзка с чл.167, ал.2 ЗЗД, ако недвижимият имот, върху който ще се вписва законна ипотека, е описан с данните, предвидени в чл.60, т.1-7 ЗКИР ?

4. Задължително ли е представянето на скица, респ. схема на недвижим имот към молбата за вписване на законна ипотека върху него, когато този имот се намира в район с одобрена кадастрална карта и данните, предвидени в чл.60, т.1-7 ЗКИР се съдържат в представения към молбата и вписан вече в службата по вписванията нотариален акт за покупко-продажба на имота ?

По първия въпрос се твърди, че обжалваното определение противоречи на задължителната практика на ВКС, обективирана в определение № 702 от 04.11.2015 г. по гр.д.№ 4945 от 2015 г. на ВКС, ІV г.о. и определение № 86 от 26.05.2020 г. по ч.гр.д.№ 1108 от 2020 г. на ВКС, ІІ г.о. По втория въпрос се твърди противоречие на обжалваното определение с определение № 702 от 04.11.2015 г. по гр.д.№ 4945 от 2015 г. на ВКС, ІV г.о. По третия и четвъртия въпрос жалбоподателят счита, че произнасянето на ВКС би било от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото по смисъла на чл. 280, ал.1, т.3 ГПК.

Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, състав на първо отделение счита следното: Частната жалба е допустима: подадена е от легитимирана страна /молител в охранително производство по вписване/, в срока по чл.275, ал.1 ГПК и срещу акт на въззивен съд, с който е потвърдено определение на съдия по вписванията, който съгласно чл.274, ал.3, т.1 ГПК подлежи на обжалване пред ВКС при наличие на някои от посочените в чл.280, ал.1 и или ал.2 ГПК основания за това.

Относно наличието на основания по чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК за допускане на касационното обжалване: С определение от 06.01.2021 г. Р. В.- съдия по вписванията при Софийския районен съд, е отказал да извърши вписване на молба за вписване на законна ипотека върху недвижими имоти- апартамент с офис, представляващ офис, търговско помещение, търговски обект, ведно с идеални части от мястото и самостоятелен обект на [улица], със страни „С. Инвест“ ЕАД- кредитор и „Х. Д“ О.- ипотекарен длъжник. За да постанови този отказ, съдията по вписванията е приел, че съгласно чл.6, ал.3 във връзка с ал.1 от Правилник за вписванията към акта, чието вписване се иска, следва да се представи скица-копие, каквото липсва, както и че не са представени декларация по чл.264 ДОПК и удостоверение за данъчна оценка на имотите.

За да постанови определението си за потвърждаване на отказа на съдията по вписванията да впише законната ипотека, съставът на Софийския градски съд е приел за основателни доводите на жалбоподателя за неприложимост на изискването за представяне на декларация по чл.264 ДОПК и удостоверение за данъчна оценка, като по този въпрос съдът е цитирал и практика на ВКС. Въззивната инстанция обаче счита, че при подаване на молба за вписване на законна ипотека следва да се прилагат копия на схемите на самостоятелните обекти, върху които се иска вписването на ипотеката, тъй като това се изисква от чл.6, ал.3 от Правилник за вписванията. Съдът е приел, че молбата за вписване на законна ипотека трябва да съдържа описание на имота, върху който се учредява, а когато недвижимият имот, по отношение на който се иска вписването, се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията следва да се извършват съобразно данните по чл.60, т.1-7 от ЗКИР (ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР). За да провери дали в молбата, подлежаща на вписване, имотът е описан в съответствие с посоченото изискване, на съдията по вписванията следва да е предоставено копие от скица, скица-проект, схема или схема-проект за съответните имоти, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Тъй като в случая такова липсва, а съдията по вписванията не е овластен да дава указания по реда на чл.129 ГПК за отстраняване на констатирани нередовности, съдът е потвърдил обжалваното определение на съдията по вписванията.

Предвид тези мотиви на съда в обжалваното определние не е налице основанието на чл.280, ал.1, т.1 ГПК за допускане на касационното обжалване на определението по поставените от жалбоподателя правни въпроси, тъй като няма противоречие между обжалваното определение и посочените от жалбоподателя определения на ВКС, защото определенията на ВКС са постановени по правен въпрос, различен от поставените.

Налице е обаче посоченото основание на чл.280, ал.1, т.3 ГПК за допускане на касационното обжалване по четвъртия поставен от жалбоподателя въпрос: Задължително ли е представянето на скица, респ. схема на недвижим имот към молбата за вписване на законна ипотека върху него, когато този имот се намира в район с одобрена кадастрална карта и данните, предвидени в чл.60, т.1-7 от ЗКИР, се съдържат в представения към молбата и вписан вече в службата по вписванията нотариален акт за покупко-продажба на имота ?

По този въпрос настоящият състав на ВКС приема следното: Изискванията, на които трябва да отговаря молбата за учредяване на законна ипотека, са посочени в чл.16, ал.1 от Правилник за вписванията: да бъде подадена в два еднакви екземпляра и да бъде придружена с акта за отчуждението или делбата в оригинал или препис. Относно необходимото съдържание на молбата разпоредбата препраща към чл.167, ал.2 ЗЗД- молбата следва да съдържа следните данни: трите имена, местожителството и занятието на кредитора и на длъжника, а така също и на собственика на имота, ако ипотеката се учредява за чуждо задължение, като ако някое от тези лица е юридическо лице, следва да е посочено точното наименование на ЮЛ; имотът, върху който се учредява ипотеката; обезпеченото вземане, падежът му и размерът на лихвите, ако такива са уговорени, както и сумата, за която се учредява ипотеката, ако вземането не е парично. В горепосочените чл.16, ал.1 от Правилник за вписванията и чл.167, ал.2 ЗЗД изискванията към молбата за вписване на законна ипотека са изчерпателно посочени и сред тях не е прилагането на скица, скица-копие, схема или схема-проект, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Спорът за прилагането на скица-копие към молбата за вписване възниква в контекста на изискването на чл.6, ал.3 от Правилник за вписванията относно описанието на имота в подлежащия на вписване акт. Съгласно тази разпоредба, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл.60, т.1-7 от ЗКИР (ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР), като в тези случаи към акта се прилага скица, скица-проект, схема или схема-проект, издадени от АГКК, или нотариално удостоверени преписи от такива. При систематичното тълкуване на чл.6, ал.3 и чл.16, ал.1 от Правилник за вписванията става ясно, че първата разпоредба касае съдържанието на подлежащите на вписване актове по чл.4 П., но не и молбите за вписване на законна ипотека, чието съдържание е предмет на изрична регламентация в чл.16, ал.1 П. и чл.167, ал.2 ЗЗД. В този смисъл е и практиката на ВКС- например определение № 1 от 02.01.2019 г. по ч.т.д.№ 39018 от 2018 г. на ВКС, ТК, II т.о. Логично в разпоредбите на чл.16, ал.1 П. и чл.167, ал.2 ЗЗД не се изисква към молбата за учредяване на законна ипотека да се представят скица, скица-проект, схема или схема-проект, издадени от АГКК, или нотариално удостоверени преписи от такива /както изисква чл.6, ал.3 П. при вписването на актовете по чл.4 П./, тъй като изискването на чл.6, ал.3 П. за представяне на такива скици е въведено с цел точна индивидуализация на имота- предмет на вписвания акт, каквато точна индивидуализация на имота при вписване на законната ипотека по чл.168, ал.1, т.1 ЗЗД вече е направена при предхождащото вписване на акта за отчуждението на имота, оригинал или препис от който съгласно чл.16, ал.1 П. се представя към молбата за вписване на законната ипотека.

С оглед отговора на поставения правен въпрос, обжалваното определение на Софийския градски съд и потвърденото с него определение на съдията по вписванията при СРС са неправилни и като такива следва да бъдат отменени, поради следното: От заявлението за вписване, отбелязване или заличаване от 06.01.2021 г. и от съдържанието на самата молба на „С. Инвест“ ЕАД за вписване на законна ипотека е видно, че молбата е била подадена в три еднакви екземпляра и към нея е бил представен акта за отчуждението- нотариалният акт № 192 от 19.06.2020 г., по силата на който процесните имоти са били продадени от „С. Инвест“ ЕАД на „Х. Д“ О.. Молбата съдържа всички необходими съгласно чл.167, ал.2 ЗЗД данни: точното наименование на двете юридически лица /кредитора „С. Инвест“ ЕАД и ипотекарния длъжник „Хора дива“ О./; имотите, върху които се иска учредяване на законна ипотека; обезпеченото вземане, падежът му и размерът на лихвите. В молбата имотите са индивидуализирани съобразно действащата кадастрална карта на района, в който се намират, като тази индивидуализация съответства напълно на индивидуализацията на имотите в акта за отчуждението, въз основа на който се иска учредяване на законната ипотека и препис от който е представен към молбата за вписване на ипотеката /нотариалния акт № 192 от 19.06.2020 г./. А видно от този нотариален акт, при неговото вписване, в Службата по вписванията са били представени схеми на имотите, предмет на прехвърлянето, издадени от АГКК. Тоест, молбата за вписване на законната ипотека има изискваното от чл.167, ал.2 ЗЗД съдържание и към нея са представени всички необходими документи съгласно чл.16, ал.1 П., поради което не е имало основание да се откаже вписването на законната ипотека.

Воден от горното, Върховният касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, състав на първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 263662 от 23.02.2021 г. по в.ч.гр.д.№ 1109 от 2021 г. на Софийския градски съд, гражданско отделение, ІV-Д въззивен състав.

ОТМЕНЯ определение № 263662 от 23.02.2021 г. по в.ч.гр.д.№ 1109 от 2021 г. на Софийския градски съд, гражданско отделение, ІV-Д въззивен състав и потвърденото с него определение № 7 от 06.01.2021 г. на съдия по вписванията при Софийския районен съд, с което е отказано вписването на законна ипотека върху недвижими имоти, собственост на „Х. Д“ О..

ДА СЕ ИЗВЪРШИ вписване на законна ипотека по молбата на „С. Инвест“ ЕАД върху недвижимите имоти, собственост на „Х. Д“ О., предмет на договора по нотариален акт № 192 от 19.06.2020 г. и индивидуализирани в молбата.

РАЗПОРЕЖДА на съдията по вписванията при Софийския районен съд да извърши необходимите действия по вписването на законната ипотека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.