О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 374

гр. София, 12.5.2021 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети май две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Ф

ЧЛЕНОВЕ: 1. В. П

2. Е. В

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 624 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про продажби“ АД против решение № 260245/30.07.2020 г., постановено по гр.д.№ 986/2020 г. от състав на Окръжен съд – Варна.

Ответникът по касационната жалба оспорва допустимостта на касационното обжалване, както и основателността на жалбата.

Касационната жалба е недопустима, по следните съображения:

Видно от данните по делото, ищецът е направил частичен отказ от предявения иск, като на основание чл.233 ГПК съдът е обезсилил първоинстанционното решение в частта, с която е налице произнасяне за горницата над 4995,60 лева, предвид направения отказ от иска. При това положение, цената на предявения иск е в размер на посочената сума от 4995,60 лева, като същата е под 5000 лева и на основание чл.280 ал.3, т.1 ГПК касационното обжалване е недопустимо.

В полза на ответникът по касационната жалба следва да се присъди сумата 580 лева, на основание чл.78, ал.3 ГПК.

Предвид изложеното, състав на ВКС

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на „Енерго – Про продажби“ АД против решение № 260245/30.07.2020 г., постановено по гр.д.№ 986/2020 г. от състав на Окръжен съд – Варна.

ОСЪЖДА „Енерго – Про продажби“ АД да заплати на Р.Д.Д. сумата 580 /петстотин и осемдесет/ лева, на основание чл.78, ал.3 ГПК.

Определението може да се обжалва пред друг състав на ВКС с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му.

Председател: Членове: 1. 2.

Ключови думи