№ 57

Гр. София, 12 май 2021 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, първо наказателно отделение в закрито съдебно заседание на единадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЯ РУШАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДЕНИЦА ВЪЛКОВА

ТАТЯНА ГРОЗДАНОВА при участието на секретаря

и след становище на П. М - прокурор от ВКП,, като разгледа докладваното от съдия Вълкова наказателно частно дело № 371/2021 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано по реда на чл.44, ал.1 от НПК за разрешаване на възникнал спор за местна подсъдност, повдигнат между Окръжен съд - Ловеч и Окръжен съд - Плевен, касаещ разглеждането на НОХД № 165/21 г. по описа на Окръжен съд - Ловеч.

В писмено становище представителят на Върховна касационна прокуратура застъпва тезата, че компетентен да разгледа делото е Окръжен съд – Плевен, тъй като предмет на обвинението е престъпление по чл.248а, ал.5, вр. ал.3, вр. ал.2 и ал.1 от НК, което е резултатно, защото е довършено с получаване на пари от европейските фондове. Обект на наказателното преследване не е достоверността на документооборота, а финансовите фондове на ЕС и бюджета на държавата, което в конкретния случай предопределя компетентността на Окръжен съд - Плевен.

Върховният касационен съд, първо наказателно отделение, след като обсъди материалите по делото и в рамките на законовите си правомощия, намира за установено следното:

Съдебното производство по НОХД №204/21г. пред Окръжен съд - Плевен е образувано по внесен обвинителен акт срещу Е.Т.Г. за това, че в качеството й на управител и представител на „А. – Тетевен“ Е., на 13.05.2013г. в гр. Ловеч представила неверни сведения пред Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч, за да получи представляваното от нея търговско дружество средства от фондове, предоставени от Европейския съюз на българската държава, както и средства, които принадлежат на българската държава и в резултат на това, на 18.12.2015г., чрез изплащане от Разплащателна агенция на Държавен фонд земеделие – гр. Плевен, „А.-Тетевен“ Е. е получило средства в размер на 391 160 лв., предоставени на българската държава от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 78 232 лв. от националния бюджет на Р. Б, за изграждане на къща за гости по проект, финансиран по мярка 311: „Разнообразяване на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. – престъпление по чл.248а, ал.5, във вр. ал.3, вр. ал.2 и ал.1 от НК.

С Разпореждане № 120/09.04.2021г. по НОХД №204/2021г. по описа на Окръжен съд - Плевен съдията-докладчик е приел, че престъплението, предмет на обвинението не е резултатно и че получаването на средства от посочените фондове не е елемент от обективна страна за довършеност на престъплението, поради което е прекратил производството по делото и го е изпратил по подсъдност на Окръжен съд - Ловеч, в който е било образувано НОХД № 165/2021г.

В хода на производството пред Окръжен съд - Ловеч съдията докладчик, анализирайки коректно разпоредбата на чл.36, ал.2 от НПК в контекста на конкретното обвинение и диспозитива на обвинителния акт, правилно е приел, че предмет на обвинението е резултатно престъпление, тъй като видно от редакцията на чл.248а, ал.5 от НК законодателят е криминализирал именно реалното получаване на средства от европейските фондове и на българската държава, от лица, които поначало нямат право на такова финансиране, защото не отговарят на условията за него и с Разпореждане № 108/20.04.2021г. е прекратил съдебното производство по посоченото дело приемайки, че компетентен да разгледа делото е Окръжен съд – Плевен, поради което изпратил делото на ВКС за разрешаване на възникналия спор за подсъдност.

ВКС намира, че компетентен да разгледа делото е Окръжен съд - Плевен.

Изложените от същия съд съображения в насока липса на компетентност да разгледа делото поради довършеност на престъплението с даването на неверни сведения, а не с плащането/получаването на средствата, не могат да бъдат споделени. Разпоредбата на чл.248а, ал.5 от НК установява по-тежка наказуемост, ако в резултат на неверните сведения деецът е получил претендираните средства. Касае се за самостоятелен (квалифициран) състав на престъпление против паричната система на ЕС, което ще бъде довършено с получаването на претендираните средства от дееца. След като това, според конкретното обвинение, е станало в гр. Плевен в резултат на плащане от съответната разплащателна агенция, компетентен съгласно чл.36, ал.2 от НПК да разгледа делото е Окръжен съд – Плевен.

Водим от изложените съображения и на основание чл.44, ал.1 от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗПРАЩА НОХД № 165/2021 г. по описа на Окръжен съд - Ловеч за разглеждане от Окръжен съд - Плевен.

Делото ведно с определението да се изпрати на Окръжен съд – Плевен за изпълнение.

Препис от определението да се изпрати на Окръжен съд – Ловеч за сведение.

Настоящото определение не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.