О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 103

София, 12.05.2021 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на десети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от съдия Т. В

ч.т.дело № 2085/2020 година

Производството е по чл.248 ГПК. Образувано е по молба с вх. № 2289/18.03.2021 г., подадена от „Енерго-П. П“ АД, чрез процесуален пълномощник, за допълване на постановеното по делото определение в частта за разноските, като в полза на молителя – ответник по частната касационна жалба, се присъди адвокатско възнаграждение в размер на 240 лв., съобразно приложените по делото доказателства.

От ответника по молбата – „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ АД не е депозиран писмен отговор.

Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:

Молбата е процесуално допустима, а по същество е основателна.

С определение № 138 от 15.03.2021 г. не е допуснато касационно обжалване на определение № 260005 от 14.08.2020 г. по в.т.д. № 314/2020 г. на Апелативен съд – Варна.

При постановяване на посочения съдебен акт, настоящият състав на ВКС е пропуснал да се произнесе по заявеното, с отговора на частната касационна жалба, искане от ответника /сега молител/ за присъждане на заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 240 лв. Договаряне на възнаграждение в този размер и заплащането му по банков път се установява от приложените към отговора: договор за правна защита и съдействие, фактура и банкови документи. С оглед на тези доказателства, в полза на дружеството молител следва да се присъди сумата 240 лв. и съответно, да се ангажира отговорността на частния касатор - „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ АД, на основание чл.78, ал.3 ГПК.

Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение № 138 от 15.03.2021 г. по ч.т.д. № 2085/2020 г. на ВКС, II т.о., в частта за разноските, като ОСЪЖДА „Водоснабдяване и канализация-Добрич“ АД да заплати на „Енерго-П. П“ АД сумата 240 /двеста и четиридесет/ лева разноски.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: