О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 174

гр. София, 12.05.2021 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети май две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Ф

ЧЛЕНОВЕ: 1. В. П

2. Е. В

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 692 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК.

Образувано е по частни жалби на ОУ“Х. Б“ [населено място], общ. Суворово, обл. Варна и П.А.И. против определение № 260586/13.10.2020 г., постановено по гр.д.№ 1222/2020 г. от състав на Окръжен съд – Варна.

С обжалваното определение, съдът е изменил постановеното решение по делото в частта за разноските, като на основание чл.38 ЗА е присъдил на пълномощника на ищцата сумата, дължима като адвокатско възнаграждение, до размер на минималния размер, предвиден в Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения.

Жалбите са неоснователни.

В жалбата на ответника по делото се твърди, че разноски не се дължат, доколкото според страната исковете са неоснователни, но изхода на спора пред въззивната инстанция е в полза на ищцата, т.е. прието е, че исковете са основателни, поради което на основание чл.78, ал.1 ГПК, се дължат разноски, в т.ч. и адвокатско възнаграждение.

С отговора на молбата по чл.248 ГПК, ответникът по тази молба е направил възражение за прекомерност на договореното адвокатско възнаграждение, поради което правилно и в рамките на своята компетентност съдът е намалил размера на дължимото възнаграждение, предвид и фактическата и правна сложност на спора.

Водим от горното, състав на ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 260586/13.10.2020 г., постановено по гр.д.№ 1222/2020 г. от състав на Окръжен съд – Варна.

Определението е окончателно.

Председател: Членове:1. 2.